Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre program INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika

28-10-2004
13.12.2005 Výzva je dočasne pozastavená, Spoločný riadiaci výbor rozhodne o prípadnom predĺžení výzvy v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov 2. – 3. februára 2006

Podanie žiadosti o platbu – je potrebné vyplniť formulár žiadosti o platbu podľa usmernenia v elektronickej podobe a spolu s prílohami (viď zmluva o NFP) zaslať na Riadiaci / Národný orgán – MVRR SR

Na prednú stranu uzavretej obálky žiadateľ uvedie: Názov projektu, názov programu, číslo a názov priority, číslo a názov opatrenia. Uzavretú obálku žiadateľ doručí osobne, alebo zašle poštou!!!!

Dokument na stiahnutie :  zip icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood