Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR

05-11-2008

Vážení záujemcovia, 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje Výzvu na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Príslušné náležitosti k výberu uchádzača do pozície regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka SR sú uvedené vo Výzve na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Termín uzávierky prijímania žiadostí na výber regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR je 15. januára 2009.

Žiadosti spolu s prílohami sa predkladajú v tlačenej verzii osobne alebo doporučene na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Obálku je potrebné označiť nápisom:
„Výber - Regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka SR, NEOTVÁRAŤ“

Marek Kodada
generálny riaditeľ sekcie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood