Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

09-03-2017
Typ výziev: otvorené
Zameranie projektov: dopytovo - orientované projekty

Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2017-01 Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

V rámci Aktivity 1 Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • stavebných investícií do rekonštrukcií a modernizácií existujúcich spracovateľských kapacít (schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zahrnuté do zoznamu prevádzkarní) spojených s úsporou energie alebo znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie v objekte spracovateľskej jednotky, vrátane spracovania odpadu,
  • investícií súvisiacich s obstaraním  nových, resp. modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií prispievajúcich k úspore energie a znižovaniu negatívneho vplyvu spracovania na životné prostredie.

Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 438 849,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02 Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Pri Aktivite 2 Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok je podpora zameraná najmä na:

  • stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko - sanitárnych režimov, ako sú laboratória, umyvárne, hygienické zariadenia a šatne pre pracovníkov a návštevníkov; modernizáciu alebo obstaranie klimatizačno-ventilačného zariadenia a pod.,
  • investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií pre zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok  v objekte spracovateľskej prevádzky, vrátane počítačového vybavenia a softvéru.

Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 438 849,00 € (verejné zdroje).

 

Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03 Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

Aktivita 3 Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie má za cieľ podporiť:

  • stavebné investície do rozšírenia, rekonštrukcie, a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít (schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zahrnuté do zoznamu prevádzkarní) spojené so zavedením nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v objekte spracovateľskej jednotky,
  • investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov a zariadení, techniky a technológií potrebných pre zavedenie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie alebo na  inováciu výrobného programu,
  • investície súvisiace obstaraním dopravných prostriedkov (vozidiel) využívaných v spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.

Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 1 755 397,00 € (verejné zdroje).

Výzvy môžu byť uzavreté po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu podmieneného nedostatočným dopytom zo strany žiadateľov.

Všetky predmetné informácie, ako aj informáciu o uzavretí výzvy bude Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na svojom webovom sídle www.apa.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood