Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Závery videokonferencie „EURÓPA KARPÁT“

21-06-2021

Podpora rodinného podnikania a lokálnej produkcie sú efektívnymi nástrojmi, prostredníctvom ktorých možno prispievať k environmentálnej stabilite a zároveň napĺňať ciele Európskej zelenej dohody (EGD). Zhodli sa na tom panelisti na videokonferencii EURÓPA KARPÁT, ktorá sa uskutočnila uplynulý víkend. Slovenskú republiku na tomto fóre zastupoval novovymenovaný štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ. Podujatie prebiehalo v zmiešanom formáte, za účasti zástupcov krajín karpatského regiónu, vrátane Vyšehradskej skupiny, ako aj predstaviteľov inštitúcií EÚ.

Slovenská republika participovala na diskusii  v paneli „Európska zelená dohoda („EGD) v poľnohospodárstve, ako príležitosť pre rodinné farmy. V rámci uvedeného panelu vystúpil ako špeciálny hosť aj komisár  pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Nepopierateľný význam ,,zelenej stratégie“ bol skloňovaný počas celej diskusie a reflektoval nielen na environmentálne aspekty, ale rovnako tak aj na otázku rozvoja malých a stredných poľnohospodárskych podnikov.

Vo vzťahu k cieľom stratégie ,,EGD“ EK uviedla, že je dôležité vyhnúť sa tomu, aby bola poľnohospodárska produkcia navyšovaná neúmerným spôsobom bez ohľadu na následky voči životnému prostrediu, nakoľko kvantita produkcie ešte nie je zárukou potravinovej bezpečnosti. Eurokomisár zároveň zdôraznil, že krajiny strednej a východnej Európy majú lepšiu východiskovú pozíciu pre napĺňanie cieľov stratégie v porovnaní so západnými štátmi (napr. aj v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov). Zabezpečenie udržateľného poľnohospodárstva v súlade s princípmi „EGD“ je krokom správnym smerom na ceste k dosiahnutiu potravinovej bezpečnosti v budúcnosti.

Práve podporu rodinného podnikania a lokálnej produkcie označili zúčastnení panelisti ako jedno z najlepších východísk pre dosahovanie environmentálnej stability. Prítomné delegácie sa tiež zhodli v názore, že posilnenie miestnej a regionálnej produkcie je nevyhnutnosťou pre celú Európu, a to najmä v kontexte schopnosti zabezpečiť zdravé a kvalitné potraviny v budúcnosti.

„Sú to práve menšie rodinné farmy, ktoré môžu významnou mierou prispievať k dosahovaniu stanovených strategických cieľov Európskej zelenej dohody,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ. Nemenej dôležitý je aj ich prínos k udržateľnosti lokálnych trhov, čo úzko súvisí aj s tvorbou krátkych dodávateľských reťazcov a znižovaním uhlíkovej stopy.

Konferencia „Európa Karpát“ je dlhoročným projektom s cieľom posilňovať spoluprácu medzi krajinami, a tiež formulovať spoločný dialóg v relevantných otázkach, za účelom dosiahnutia vyváženého rozvoja regiónu strednej a východnej Európy. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood