Facebook Statistics
Značka Kvality

Akú tabuľku alebo aké údaje treba predložiť v prípade ak sa jedná o neinvestičný projekt vo forme spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) alebo Územného plánu obce? V takomto prípade je dosť obtiažne odhadovať samotné projekty, ktor

15-06-2010

Tabuľka v časti 17 v príručke pre žiadateľov je uvedená pre investičné projekty ako prehľadný príklad. Vo Vašom prípade stačí podrobne popísať celkový prínos projektu. Teda popíšte, akým spôsobom prispeje vypracovanie PHSR ku globálnemu cieľu JPD 2 (napr. zhodnotenie zdrojov pre obec, analýzy atd.). Nevyžaduje sa uviesť konkrétne projekty, ktoré budete vypracovať na základe PHSR, uveďte aký všeobecný, globálny cieľ bude mať PHSR pre obec.