Facebook Statistics

Akú tabuľku alebo aké údaje treba predložiť v prípade ak sa jedná o neinvestičný projekt vo forme spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) alebo Územného plánu obce? V takomto prípade je dosť obtiažne odhadovať samotné projekty, ktor

15-06-2010

Tabuľka v časti 17 v príručke pre žiadateľov je uvedená pre investičné projekty ako prehľadný príklad. Vo Vašom prípade stačí podrobne popísať celkový prínos projektu. Teda popíšte, akým spôsobom prispeje vypracovanie PHSR ku globálnemu cieľu JPD 2 (napr. zhodnotenie zdrojov pre obec, analýzy atd.). Nevyžaduje sa uviesť konkrétne projekty, ktoré budete vypracovať na základe PHSR, uveďte aký všeobecný, globálny cieľ bude mať PHSR pre obec.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood