Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Platforma SNP 3Rs

Smernica EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 47, ods. 4) členským štátom ustanovuje povinnosť zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni propagáciu alternatívnych prístupov. Mnohé členské štáty na tieto účely vytvorili platformy propagujúce alternatívne metódy, ktoré združujú príslušných odborníkov, ale aj ochrancov zvierat (napr. CZECOPA v Českej Republike, FRANCOPA vo Francúzsku, SET v Nemecku, IPAM a Centro3R v Taliansku, REMA v Španielsku a pod).

V SR bola v roku 2018 založená Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs). Platforma funguje pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR. SNP 3Rs momentálne združuje odborníkov a nadšencov z oblasti štátneho, akademického a priemyselného sektoru.

Záujemcovia o bezplatné členstvo v SNP 3Rs alebo o oblasť alternatívnych metód, môžu kontaktovať lucia.milec@land.gov.sk.