Facebook Statistics
Značka Kvality

Platforma SNP 3Rs

Smernica EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 47, ods. 4) členským štátom ustanovuje povinnosť zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni propagáciu alternatívnych prístupov. Mnohé členské štáty na tieto účely vytvorili platformy propagujúce alternatívne metódy, ktoré združujú príslušných odborníkov, ale aj ochrancov zvierat (napr. CZECOPA v Českej Republike, FRANCOPA vo Francúzsku, SET v Nemecku, IPAM a Centro3R v Taliansku, REMA v Španielsku a pod).

V SR bola v roku 2018 založená Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs). Platforma funguje pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR. SNP 3Rs momentálne združuje odborníkov a nadšencov z oblasti štátneho, akademického a priemyselného sektoru.

Záujemcovia o bezplatné členstvo v SNP 3Rs alebo o oblasť alternatívnych metód, môžu kontaktovať [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood