Facebook Statistics

Platforma SNP 3Rs

Smernica EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 47, ods. 4) členským štátom ustanovuje povinnosť zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni propagáciu alternatívnych prístupov. Mnohé členské štáty na tieto účely vytvorili platformy propagujúce alternatívne metódy, ktoré združujú príslušných odborníkov, ale aj ochrancov zvierat (napr. CZECOPA v Českej Republike, FRANCOPA vo Francúzsku, SET v Nemecku, IPAM a Centro3R v Taliansku, REMA v Španielsku a pod).

V SR sa od roku 2018 stretáva Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) (článok z 1. zasadnutia). Platforma funguje pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR. SNP 3Rs momentálne združuje odborníkov a nadšencov z oblasti štátneho, akademického a priemyselného sektoru.

Web SNP 3Rs

 

 Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood