Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Bezpečnosť a účinnosť Lactobacillus plantarum DSM 29024 ako prídavná látka do siláže pre všetky druhy zvierat

13-01-2017

Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko vedeckého Panelu FEEDAP k prídavnej technologickej látke Lactobacillus plantarum, ktorá je určená k zlepšeniu silážneho procesu v minimálnej navrhovanej dávke 5,0 x 107  kolónií tvoriacich jednotiek CFU/kg čerstvého materiálu. Bakteriálny druh Lactobacillus plantarum je úradom EFSA považovaný za vhodný pre kvalifikovaný predpoklad k bezpečnému prístupu v hodnoteniu bezpečnosti. Kmeňová identita bola jasne stanovená a nebola zistená žiadna rezistencia voči antibiotikám, preto je použitie kmeňa ako prídavnej látky do siláže považované za bezpečné pre hospodárske zvieratá, pre spotrebiteľov výrobkov zo zvierat kŕmených ošetrenou silážou a životným prostredím. Vzhľadom k absencií údajov ohľadom precitlivelosti kože a podráždených očí nemôže byť stanovený žiadny záver. Prídavná látka by mala byť považovaná ako potenciálová precitlivelosť pri dýchaní. Bolo urobených sedem štúdií s laboratórnou stupnicou siláží za použitia vzoriek krmív s rozdielnou sušinou a vodorozpustným objemom. Opakované siláže obsahujúce ošetrené krmivo boli pozorované s identickými silážami obsahujúcimi rovnaké, ale neošetrené krmivo. Výsledky ukázali, že znížením pH a zvýšením koncentrácie kyseliny mliečnej a uchovaním proteínu má prídavná látka potenciál zlepšiť produkciu siláže. Toto bolo poukázané na navrhovanej vzorke pri použitom množstve 5,0 x 107 CFU/kg krmiva.

Celé vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4675/full