Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť oleja zo semien Allanblackia - rozšírenie použitia v rastlinných olejoch, mlieku a v žltých tukových a krémových nátierkach

09-08-2018

V roku 2007 Panel NDA Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že olej zo semien stromu Allanblackia je za navrhovaných podmienok použitia bezpečný pre ľudskú spotrebu.

Vzhľadom na vysoký obsah triglyceridov kyseliny stearovej a olejovej je olej vhodný ako "pevná zložka". Žiadateľ preto požiadal o schválenie jeho použitia ako novej zložky potravín (NF) v žltých tukových a krémových nátierkach na úrovni 20 hmotnostných % (w/w).

V žiadosti bolo predložené:

  1. zvýšenie povolenej maximálnej úrovni použitia v žltých tukových nátierkach a nátierkach na báze krému (t. j. 20 % w/w) na 30 % (w/w)
  2. použitie v zmesiach rastlinných olejov a v mlieku až na maximálnu úroveň použitia 30 % (w/w)
  3. návrhy na zmeny v špecifikácii NF, hoci žiadateľ poznamenal, že olej sa zbiera, extrahuje a rafinuje za použitia rovnakých procesov, aké sa v súčasnosti používajú pre iné jedlé rastlinné oleje a ktoré boli hodnotené v pôvodnej žiadosti v roku 2007

Podľa informácií poskytnutých žiadateľom sa výrobný proces a zloženie NF nemenia. Panel NDA poznamenáva, že revidované limity pre transmastné kyseliny, nezmydeľniteľný podiel a peroxidové číslo sú podobné ako pre iné jedlé oleje a tuky. Žiadateľ tiež uviedol, že vykonal komplexné vyhľadávanie literatúry, pričom použil niekoľko rôznych databáz. Vzhľadom na to, že sa neuskutočnili žiadne predklinické alebo klinické štúdie oleja Allanblackia, tieto nemohli byť v žiadosti predložené. Podľa Panelu NDA by mohlo navrhované rozšírené použitie potenciálne zvýšiť príjem NF, čo sa nepovažuje za nutrične nevýhodné. Panel NDA dospel k záveru, že olej zo semien Allanblackia je bezpečný pri rozšírenom použití, ktoré bolo predložené v žiadosti.

Vedecké stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5362


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood