Facebook Statistics
Značka Kvality

Bisfenol A v potravinách predstavuje zdravotné riziko

25-04-2023

Vedeckí experti úradu EFSA dospeli v novom hodnotení k záveru, že vystavenie bisfenolu A (BPA) v potrave predstavuje pre spotrebiteľov všetkých vekových skupín zdravotný problém. Po rozsiahlom posúdení vedeckých dôkazov a po podnetoch z verejnej konzultácie odborníci úradu EFSA zistili potenciálne škodlivé účinky na zdravie imunitného systému. Európska komisia a vnútroštátne orgány budú diskutovať o vhodných regulačných opatreniach v nadväznosti na odporúčania úradu EFSA.

BPA je chemická látka používaná v kombinácii s ďalšími chemikáliami na výrobu určitých plastov a živíc.

BPA sa používa napríklad v polykarbonátovom plaste, priehľadnom a pevnom type plastu, ktorý sa používa na výrobu dávkovačov vody, nádob na skladovanie potravín a opakovane použiteľných fliaš na nápoje. Táto látka sa používa aj na výrobu epoxidových živíc, ktoré sa nachádzajú v ochranných náteroch a obloženiach plechoviek a nádob na potraviny a nápoje.

Chemické látky, ako napríklad BPA, ktoré sa používajú v obaloch na potraviny, môžu vo veľmi malých množstvách migrovať do potravín a nápojov, ktoré obsahujú, preto vedci úradu EFSA pravidelne preverujú ich bezpečnosť a zohľadňujú nové údaje.

Obrovský súbor údajov

Dr. Claude Lambré, predseda vedeckého panelu EFSA pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, enzýmy a pomocné látky, povedal: „Naši vedci v priebehu rokov od prvého úplného posúdenia rizika tejto látky v roku 2006 veľmi podrobne preskúmali bezpečnosť BPA.“

„Pri tomto prehodnotení sme preskúmali obrovské množstvo vedeckých publikácií vrátane viac ako 800 nových štúdií uverejnených od januára 2013. To nám umožnilo riešiť dôležité nejasnosti týkajúce sa toxicity BPA.“

„V štúdiách sme pozorovali zvýšenie percentuálneho podielu jedného typu bielych krviniek, tzv. pomocných T-buniek, v slezine. Tie zohrávajú kľúčovú úlohu v mechanizmoch našej bunkovej imunity a zvýšenie podielu buniek tohto druhu by mohlo viesť k rozvoju alergického zápalu pľúc a autoimunitných porúch,“ povedal.

Vedecký panel taktiež zohľadnil aj ďalšie potenciálne zdraviu škodlivé účinky na reprodukčný, vývojový a metabolický systém, ktoré boli identifikované pri hodnotení rizika.

Systematický prístup

Dr. Henk Van Loveren, predseda pracovnej skupiny úradu EFSA pre prehodnotenie BPA, povedal:

„Na posúdenie veľkého počtu štúdií uverejnených od roku 2013 - hraničného bodu pre naše predchádzajúce hodnotenie v roku 2015 - sme použili systematický a transparentný prístup. Vopred sme vypracovali protokol na výber a posúdenie všetkých dôkazov s účasťou zainteresovaných strán a príslušných orgánov členských štátov.“

„Naše zistenia sú výsledkom intenzívneho procesu hodnotenia, ktorý trval niekoľko rokov a ktorý sme dokončili na základe podnetov získaných z dvojmesačnej verejnej konzultácie začínajúcej v decembri 2021,“ dodal.

Nižšia prahová hodnota príjmu

V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2015 vedecký panel úradu EFSA výrazne znížil tolerovateľný denný príjem (TDI) BPA, teda množstvo, ktoré možno denne prijímať počas celého života bez toho, aby predstavovalo výrazné zdravotné riziko.

V roku 2015 odborníci úradu EFSA stanovili dočasný TDI z dôvodu neistoty v dôkazoch, pričom zdôraznili potrebu ďalších údajov o toxikologických účinkoch BPA.

Týmto novým prehodnotením sa vyriešila väčšina týchto nedostatkov a pri stanovovaní TDI sa zohľadnili zostávajúce neistoty.

Vedci úradu EFSA stanovili TDI na 0,2 nanogramu (0,2 miliardtiny gramu) na kilogram telesnej hmotnosti na deň, čím nahradili predchádzajúcu dočasnú úroveň 4 mikrogramy (4 milióntiny gramu) na kilogram telesnej hmotnosti na deň.

Novo stanovená hodnota TDI je približne 20 000-krát nižšia.

Expozícia BPA

Porovnaním nového TDI s odhadmi expozície BPA v potrave odborníci úradu EFSA dospeli k záveru, že spotrebitelia s priemernou aj vysokou expozíciou BPA vo všetkých vekových skupinách prekračujú nový TDI, čo naznačuje obavy o zdravie.

Hoci vedecký panel použil odhady expozície z ich hodnotenia v roku 2015, úrad EFSA uznáva, že obmedzenia, ktoré zaviedli zákonodarcovia EÚ po roku 2015 v súvislosti s niektorými použitiami tejto látky, mohli znížiť príjem v potrave. To znamená, že ich scenár je konzervatívny.

Celkové zdravotné riziko jednotlivca však môže ovplyvniť niekoľko premenných vrátane iných stresových faktorov na ľudský organizmus, genetiky a výživy.

Spoločné hlásenia

Okrem konzultácií o návrhu vedeckého hodnotenia úrad EFSA v roku 2017 verejne konzultoval aj protokol opisujúci navrhovanú metodiku.

Vedci úradu EFSA diskutovali o metodike a zisteniach aj s inými vedeckými orgánmi s cieľom objasniť a/alebo vyriešiť rozdiely, ktoré sa objavili, ako napríklad používanie „prechodných koncových bodov“, čo sú skoré signály naznačujúce potenciálny rozvoj nepriaznivých účinkov na zdravie.

V tejto súvislosti úrad EFSA uverejnil spoločné správy, v ktorých zhrnuli diskusie s Európskou liekovou agentúrou (EMA) a nemeckým Spolkovým inštitútom pre hodnotenie rizík (BfR).

Takéto diskusie s partnermi a zainteresovanými stranami pomáhajú pri ďalšom rozvoji metodík hodnotenia rizík, ktoré sa používajú pri hodnoteniach bezpečnosti, pričom zohľadňujú najnovšie vedecké poznatky a chápanie potenciálnych rizík.

Ďalšie kroky

Rozhodovacie orgány EÚ, konkrétne Európska komisia a zástupcovia členských štátov, sú zodpovední za stanovenie limitov množstva chemických látok, ktoré môžu migrovať z obalov potravín do potravín.

Vedecké poradenstvo úradu EFSA o BPA bude teraz podkladom pre diskusie zákonodarcov EÚ o vhodných regulačných opatreniach, ktoré treba prijať na ochranu spotrebiteľov.

Odkazy na nové vedecké stanovisko nájdete na linkoch:

Re‐evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs

Plain language summary

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood