Facebook Statistics

Boris Greguška doviedol rokovania Fóra o lesoch v OSN k prijatiu rezolúcie

24-07-2020

Fórum o lesoch Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu zo svojho pätnásteho zasadnutia. Prijatie rezolúcie je dôležitým aktom, pretože sa tým zabezpečí fungovanie Fóra do budúcnosti vrátane plnenia jeho kľúčových funkcií. Fórum o lesoch je najvyššie postaveným telesom v systéme Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa zaoberá otázkami ochrany a udržateľného využívania svetových lesov. Členmi Fóra je 197 krajín, ktoré dohliadajú na realizáciu Strategického plánu OSN pre lesy. Tento plán je kľúčovým politickým rámcom medzinárodného spoločenstva v boji proti globálnemu odlesňovaniu a degradácii lesov. Fórum o lesoch formálne spadá pod Hospodársku a sociálnu radu OSN.

Význam tejto udalosti pre SR umocňuje i skutočnosť, že rokovania o rezolúcii viedol Boris Greguška, slovenský zástupca a lesnícky odborník z agrorezortu, ktorý od roku 2018 Fóru o lesoch predsedá. Mimoriadna situácia, spôsobená pandémiou Covid-19 vo svete, ovplyvnila tento rok aj fungovanie OSN vrátane zasadnutí jej jednotlivých orgánov. Aj príprava rezolúcie Fóra o lesoch prebiehala v dôsledku tejto situácie vo výrazne sťažených podmienkach. Trojmesačný proces pozostával z písomného pripomienkovania návrhu rezolúcie zo strany členských krajín a ďalších zainteresovaných subjektov a najmä z množstva online konzultácií s delegáciami z celého sveta. Tento proces „na diaľku“ napokon vyústil do predloženia kompromisného znenia návrhu rezolúcie Byrom (užším vedením Fóra), s ktorým súhlasili všetky členské krajiny.

Prijatá rezolúcia reaguje tiež na aktuálnu tému vzťahu medzi vznikom, šírením a dopadmi pandémií, ktoré ohrozujú ľudstvo, a degradáciou lesov vo svete. V tomto kontexte rezolúcia žiada vypracovanie hodnotenia dopadov aktuálnej korona krízy na udržateľné hospodárenie a ochranu lesov vo svete. Tento vzťah však funguje aj opačne. To znamená, že zdravé, stabilné a funkčne účinné lesy sú predpokladom predchádzania pandémiám. „Lesy a podpora udržateľného hospodárenia v nich by mali byť v centre nášho úsilia zameraného na zotavenie globálnej spoločnosti po tejto kríze“ uvádza Boris Greguška vo svojom záverečnom vyhlásení pri príležitosti ukončenia svojho mandátu predsedu Byra Fóra o lesoch. „Pretože lesy sú nielen zelenými pľúcami našej planéty, ale aj akýmsi imunitným systémom, ktorý nás chráni – pred katastrofami, klimatickou zmenou, chudobou, hladom, chorobami a dokonca i ozbrojenými konfliktmi. To všetko lesy dokážu, ak ich chránime a hospodárime v nich udržateľným spôsobom“.

V rozvojových krajinách sú lesy často akousi záchrannou sieťou pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. Platí to najmä pre komunity domorodého obyvateľstva, ktoré sú v mnohých prípadoch existenčne naviazané na využívanie lesov.

Zabezpečenie rovnováhy v plnení funkcií lesov a podpora ich nezastupiteľnej úlohy a potenciálu pri ochrane životného prostredia, ale i hospodárskom rozvoji a dosahovaní sociálnej inklúzie, sú kľúčovým motívom Strategického plánu OSN pre lesy. Preto je podpora udržateľného hospodárenia v lesoch strategickou víziou tohto plánu. Práve toto je spôsob, ako dosiahnuť požadované prínosy svetových lesov k zelenému rastu a plneniu globálnych cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), Parížskej klimatickej dohody, cieľov v oblasti biologickej diverzity a mnohých iných medzinárodne odsúhlasených záväzkov.