Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračuje

12-02-2020

V Prešove bol slávnostne podpísaný kontrakt k tzv. veľkému infraštruktúrnemu projektu „PREZAK – Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou“, realizovanému zo zdrojov EÚ, ktorý prispeje k udržateľnému rozvoju dopravných sietí v okolí hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj

Už niekoľko rokov je spolupráca štátnych inštitúcií, miest, obcí, cirkví či neziskových organizácií, nachádzajúcich sa v prihraničných oblastiach Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny, podporovaná z programu cezhraničnej spolupráce tzv. Nástroja európskeho susedstva (ENI CBC HU-SK-RO-UA). Jeho cieľom je s podporou EÚ stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu ekonomickej, sociálnej a kultúrnej spolupráce medzi regiónmi členských štátov EÚ ležiacich na spoločnej hranici s regiónmi Ukrajiny. Národným orgánom programu ENI CBC HU-SK-RO-UA v SR je, tak, ako aj v prípade iných programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Oprávnenými regiónmi Slovenska na realizáciu aktivít programu ENI CBC HU-SK-RO-UA sú Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktoré sú jeho súčasťou už od jeho roku 2007, kedy bol program medzi štyrmi štátmi vytvorený. V predošlom programovom období medzi rokmi 2007 – 2013 bolo v PSK z programu cezhraničnej spolupráce podporených niekoľko projektov v oblasti rozvoja turizmu, ochrany životného prostredia, inštitucionálnej spolupráce či pripravenosti na núdzové situácie v celkovej hodnote viac ako štyri milióny eur. Úspešná spolupráca subjektov na obidvoch stranách slovensko-ukrajinskej hranice pokračuje aj v súčasnom programovom období 2014 – 2020, čoho dôkazom je realizácia siedmich projektov v PSK, zameraných na rozvoj kultúry, ochranu životného prostredia, lesov či budovanie a rekonštrukciu cestných komunikácií.

Jedným z týchto projektov je aj tzv. veľký infraštruktúrny projekt „PREZAK - Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou“ v hodnote takmer 4,5 mil. eur, ktorý vznikol v spolupráci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) so Správou ciest Zakarpatskej oblasti, a ktorého cieľom je prispieť k udržateľnému rozvoju dopravných sietí v regióne hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj, na slovenskej strane konkrétne v úseku Stakčín – Ulič. Na Úrade PSK sa vo štvrtok 6.2.2020 uskutočnil za účasti generálneho tajomníka služobného úradu MPRV SR Jaroslava Regeca, predsedu PSK Milana majerského a riaditeľa SÚC PSK Marcela Horvátha, slávnostný podpis zmluvy o národnom spolufinancovaní projektu zo štátneho rozpočtu SR.

Generálny tajomník J. Regec vo svojom príhovore uviedol, že „program spolupráce medzi štyrmi štátmi v karpatskej oblasti spolu s programom Interreg Poľsko-Slovensko, a tiež Integrovaným regionálnym operačným programom už niekoľko rokov prispieva k rozvoju PSK a prehlbuje tak spoluprácu medzi krajom a MPRV SR“. Vyjadril tiež nádej, že implementácia projektu PREZAK prispeje k zlepšeniu dostupnosti prihraničných regiónov v okolí hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj a v konečnom dôsledku k zlepšeniu života obyvateľov Prešovského kraja a Zakarpatskej oblasti.

Predseda PSK M. Majerský rovnako poznamenal, že modernizáciou cestného spojenia medzi Prešovským krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny sa zlepší dostupnosť oboch regiónov. „Teší ma, že projekt začína naberať reálne kontúry a k jeho realizácii prispeje finančne aj štát. Som presvedčený, že dlhoočakávaný zámer posilní vzájomnú komunikáciu medzi oblasťami, ale v prvom rade zjednoduší život ich občanom,“ uviedol ďalej M. Majerský, pričom rovnako vyzdvihol doterajšiu úspešnú spoluprácu medzi MPRV SR a PSK. Obe strany zároveň vyjadrili úprimnú vôľu pokračovať v nej aj naďalej.

V najbližších týždňoch je naplánovaný podpis ďalších zmlúv k projektom, vrátane druhého veľkého infraštruktúrneho projektu „Roads to Healthy Forests – odolné, adaptabilné, rozmanité a trvalo udržateľné lesy“, zameraného na ochranu lesov Tatranského národného parku a Zakarpatskej oblasti.

Bližšie informácie o programe ENI CBC HU-SK-RO-UA, vrátane informácií k poslednej vyhlásenej výzve v rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktorá trvá do 27. februára 2020, je možné nájsť na webovej stránke programu www.huskroua-cbc.eu.

- SPCS MPRV SR -


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood