Facebook Statistics
Značka Kvality

Chránime slovenských potravinárov

12-03-2021

Vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi v potravinárstve majú neraz dosah až na samotného spotrebiteľa. Náročná téma v súvislosti s návrhom zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami názorovo zjednotila Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s Potravinárskou komorou Slovenska (PKS), Úniou potravinárov Slovenska, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a poslancov Národnej rady SR (NR SR), ktorí sa spojili pri ochrane našich potravinárov a prvovýrobcov. Výsledok je jasný, podpora slovenských produktov. Dnes na pôde ministerstva došlo k predstaveniu pozmeňujúceho návrhu k zákonu, ktorý sa aktuálne nachádza pred druhým čítaním v pléne NR SR.

Pozornosť potravinárov a obchodníkov sa v posledných dňoch upriamuje na legislatívny proces v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Návrh zákona poslanci NR SR posunuli ešte začiatkom februára 2021 do druhého čítania.  Agrorezort po jej predložení do pléna NR SR totiž veľmi citlivo vníma všetky kroky, ktoré by nevyhnutne viedli k oslabeniu pozície potravinárov a poľnohospodárov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. 

„Vždy a v každej situácii som bol zástancom najférovejších riešení, aby výsledok prinášal rovnocennosť medzi partnermi a žiadna zo strán na nič nedoplácala. Preto dnes vítam toto silné spojenie pri ochrane našich potravinárov a prvovýrobcov. Rovnako vítam, že sme sa na správnom riešení zhodli spoločne,“ povedal na tlačovej konferencii minister Ján Mičovský za účasti zástupcov najvýznamnejších potravinárskych komôr.

Na brífingu sa zúčastnil aj poslanec NR SR, ktorý predstavil pozmeňujúci návrh k práve diskutovanej novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. „Predmetom nášho pozmeňujúceho návrhu je najmä posilnenie systému privátnych značiek, ponechanie zákazu predaja pod nákupnú cenu spotrebiteľovi okrem zákonom dovolených výnimiek, ako aj ponechanie a spresnenie systému zníženia kúpnej ceny v prípade predajných akcií,“ dodal k predstaveným zámerom poslanec a člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Vladimír Zajačik (OĽaNO).

V oblasti privátnych značiek vďaka pozmeňovaciemu návrhu bude spotrebiteľ poznať obchodné meno a sídlo skutočného výrobcu. Za predpokladu, že o to výrobca požiada, odberateľ musí na obale uviesť aj obchodnú značku výrobcu, ktorá bude rovnocenne znázornená v porovnaní s privátnou značkou. Tento zámer pomôže spotrebiteľom jednoducho získať jasnú informáciu o pôvode výrobku.

Pozmeňujúci návrh k tejto legislatíve a opatrenia v samotnej novele majú za cieľ zabezpečiť predovšetkým rovnováhu v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín.

Poslaneckým návrhom dôjde k ponechaniu pôvodne vypusteného zákazu predaja pod nákupnú cenu konečnému spotrebiteľovi. Dôvodom je vytvoriť garanciu pre poľnohospodárov a potravinárov, ktorí sa obávali, že zrušenie tohto zákazu stlačí ich predajné ceny ešte nižšie.

„Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je z pohľadu agropotravinárskeho sektora na Slovensku zásadným legislatívnym nástrojom, ktorý obmedzí  uplatňovanie nekalých obchodných praktík. Tento zákon zároveň vytvára spravodlivejšie podmienky  pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy v obchode s potravinami. Dnes  prezentovaný návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach  skĺbi európsku smernicu a tieto legislatívne normy spoločne zabezpečia väčšiu ochranu  slabšej strany v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode s potravinami na národnej úrovni, teda domácich výrobcov potravín. Zachováva terajšiu ochranu dodávateľsko-odberateľských vzťahov v obchode s potravinami a preto s ním súhlasíme,“ zdôraznil Daniel Molnár, zástupca Únie potravinárov Slovenska a SPPK.

Ďalej sa návrhom majú vyriešiť akciové ceny tovarov na pultoch obchodov. Cieľom je férové nastavenie systému znižovania kúpnej ceny počas predajnej akcie so súhlasom dodávateľa. V situácii, keď sa obchodné reťazce a potravinári dohodnú na znížení kúpnej ceny z dôvodu, že obchodný reťazec plánuje uskutočniť predajnú akciu, odberateľ by tak bol povinný zníženú kúpnu cenu uplatniť len na potraviny, ktoré sa skutočne v rámci predajnej akcie predajú. Prípadný peňažný rozdiel by odberateľ dodávateľovi férovo vrátil. Návrhom zákona sa rozširuje definícia pojmu odberateľ a rozširuje sa aj okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami.

„PKS považuje za kľúčové, aby novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zabezpečila vyváženosť obchodných vzťahov a nepoľavila v ochrane dodávateľov so slabšou vyjednávacou pozíciou.  PKS v poslednom období veľmi intenzívne rokovala so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane poslancov NR SR a MPRV SR. Predstavený poslanecký pozmeňujúci návrh reflektuje na všetky dôležité požiadavky dodávateľov a preto novelu zákona predloženú do NR SR ministerstvom v spojitosti s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom v predloženom znení podporujeme,“ dodala Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Novelou sa primárne preberá európska smernica, ktorá ustanovuje určitý minimálny štandard, aký má byť dodržaný v celej EÚ, avšak dovoľuje členským štátom, aby si ponechali resp. nastavili aj prísnejšiu zákonnú úpravu, ak to považujú za potrebné. Práve to využíva Slovenská republika v prospech potravinárov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood