Facebook Statistics

Cieľom ministerstva je do konca roka 2010 vyplatiť 355 mil. EUR

26-11-2010

Na dnešnej tlačovej konferencii sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Vadim Haraj vyjadrili k viacerým témam.

Dominantnou bola otázka súčasného stavu v  PPA a jej akreditácie. Minister sa vrátil k septembrovému odobratiu akreditácie PPA a pripomenul, že správnosť tohto kroku podporila aj následná kontrola Európskej únie. V krátkosti opísal genézu vzniku PPA a podmienky, za ktorých sa 1. 12. 2003 vytvorila. V súvislosti s medializovanou  zmluvou s firmou Axon Pro na dodávku informačných technológií minister skonštatoval, že v období 2003 až  2006 ministerstvo žiadneho dodávateľa nevyplácalo dopredu, dialo sa tak len po vykonaní dodávok. Faktom však ostáva, že firme Columbex, ktorá spoločnosť Axon Pro v roku 2007 po mimosúdnom vyrovnaní nahradila v dodávkach informačných technológií, bolo tesne pred opätovným nástupom ministra Simona do funkcie vopred vyplatených 11 mil. EUR.

Podľa ministra Simona bol Vadim Haraj vymenovaný na post gen. riaditeľa PPA po dôkladnom zvážení všetkých jeho aktivít a obrovského množstva dobre vykonanej práce pri vytváraní takej dôležitej organizácie, akou PPA nesporne je. V dnešných dňoch sa opakuje scenár z rokov 2003-2004, keď Slovensku hrozilo, že príde o všetky európske dotácie, ak PPA nesplní kritériá EÚ. Aj vďaka p. Harajovi sa ministerstvo a PPA s touto situáciou vysporiadalo zodpovedne a na vysoko odbornej úrovni.

Minister spomenul ďalší závažný problém z apríla 2007, ktorý pred ministerstvom a PPA stojí - je ním nevýhodná zmluva o prenájme priestorov, v ktorých agentúra sídli. Zmluva bola uzatvorená na 10 rokov (s opciou na 5 rokov) a zaväzuje PPA platiť majiteľovi nehnuteľnosti ročné nájomné vo výške 868 000 EUR. V prípade odstúpenia od zmluvy počas prvých 8 rokov je agentúra povinná prenajímateľovi vyplatiť zmluvnú pokutu, dosahujúcu výšku 80% 10-ročného nájomného. Minister pripustil, že riešiť túto situáciu zároveň s problémom akreditácie je takmer nereálne. Prioritou teda ostáva ukončenie procesu akreditácie agentúry v termíne do 31. 3. 2011.

V otázke úhrady DPH obciam v rámci Programu rozvoja vidieka sa minister jednoznačne zasadil o vyplatenie prostriedkov vo výške 3,3 mil. € všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky a ich projekt je ukončený, do 10. 12. 2010.

Ministerstvo a PPA ďalej pripravujú do termínu 15. 12. 2010 uvoľnenie 6 mil. € na odškodnenie 300 žiadateľov, ktorí boli zasiahnutí tohtoročnými povodňami, agentúra taktiež intenzívne pracuje na priamych platbách, kde sa predpokladá uspokojenie nárokov približne 90% žiadateľov. Ministerstvo si kladie za cieľ do konca roka 2010 vo všetkých spomínaných položkách vyplatiť finančné prostriedky v celkovej výške 355 mil.€.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood