Facebook Statistics

Výberové konanie

Člen DR Závodisko, š. p. - oznámenie výsledku výberového konania

22-09-2008

Dňa 22. 09. 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š. p. Bratislava.  Žiadny z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní. Vzhľadom na to Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlási nové výberové konanie.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood