Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Dobré využitie zeminy z lokality strategickej investície Valaliky

08-02-2023

Cieľom agrorezortu a zainteresovaných strán je identifikovať vhodné riešenia na dobré využitie zeminy z lokality strategickej investície. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka preto iniciovalo pracovné stretnutie s cieľom čo najefektívnejšie využiť zeminu v dotknutom území. 

V lete 2022 bola ohlásená strategická investícia VOLVO CAR SLOVAKIA v lokalite Valaliky, ktorá sa nachádza neďaleko Košíc. V súvislosti s realizáciou tejto investície bude vybudovaná továreň závodu VOLVO. Záväzok štátu, pripraviť lokalitu pre investora, zabezpečuje spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. (VIP, s. r. o.). V rámci areálu pripravovaného závodu dôjde k záberu zhruba 300 ha pozemkov a potrebe presunutia ornice, ako aj časti zeminy pod humusovým horizontom v celkovom objeme 1 milión m3.

Podľa informácie spoločnosti Valaliky Industrial Park je nateraz  dohodnuté využitie pre viac ako 425 000 m3 zeminy. Priebežne sa zbierajú ďalšie návrhy projektov a požiadavky, kde by bolo možné pôdu dobre využiť. Ide o spádovú oblasť   do 30 km, v rámci ktorej je takmer 200 obcí a miest. 

Agrorezort organizáciou okrúhleho stola podporuje efektívne riešenia na využitie zeminy z vyššie uvedenej lokality a dobré využitie kvalitnej ornice na zlepšenie kvality ornej pôdy nižšej kvality. Počas pracovného stretnutia boli prediskutované priority na využitie  zeminy zo strany štátu, ako aj podnety účastníkov z regiónu,  ku ktorým by mohli patriť sanačné opatrenia na uzatvorenie niektorých skládok odpadu, rekultivácia plôch a lokalít niektorých environmentálnych záťaží, či realizácia vodozádržných, protieróznych a protipovodňových opatrení. Na stretnutie boli prizvané aj subjekty ako Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,  banský úrad, Lesy SR, š. p., Hydromeliorácie, š. p., sekcie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Spolupráca bude pokračovať v rámci pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov MPRV SR, VIP, s. r. o., dotknutých okresných úradov, zástupcov Košického samosprávneho kraja, ako aj zástupcov prizvaných subjektov (zástupcovia miest a obcí, poľnohospodári a lesní hospodári) v spádovom regióne a bude sa pravidelne vyhodnocovať dosiahnutý pokrok a ďalšie námety na dobré využitie zeminy. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood