Facebook Statistics

Dodatok č.3 k Usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb

27-09-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z. vydáva k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb zverejnenému vo Vestníku ministerstva v čiastke 7 zo dňa 27. marca 2006 tento dodatok:

 

Čl. I

 

V článku 9 sa ods. 3 nahrádza nasledovne:

“Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu uzatvorenú v súlade s osobitnými predpismi8 z hospodárskeho roka 2005/06”.

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo vestníku.


Miroslav Jureňa
minister

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood