Facebook Statistics

Dodatok k štatútu Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4620/2004-420

06-03-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za účelom koordinácie a operatívneho usmerňovania procesu transformácie, resp. privatizácie a prevodu majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a usmerňovania prevodu nehnuteľného majetku v správe Slovenského pozemkového fondu, o ktorý neprejavili záujem oprávnené osoby podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k štatútu Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4620/2004-420 (uverejnený v čiastke 26 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. novembra 2004 pod č. 117/2004).

Čl. I

Štatút Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4620/2004-420 sa mení takto:

V čl. I odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Komisiu v zložení predseda, podpredseda, tajomník a sedem členov vymenúva a odvoláva písomne minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(2) Minister vymenuje do funkcie predsedu komisie vedúceho služobného úradu ministerstva.

(3) Podpredsedom komisie je generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu ministerstva a tajomníkom komisie je zamestnanec odboru právneho a majetkových vzťahov ministerstva.

(4) Členovia komisie sú:

- generálny riaditeľ sekcie kontroly ministerstva,

- generálny riaditeľ sekcie lesníckej ministerstva,

- dvaja zamestnanci odboru právneho a majetkových vzťahov ministerstva,

- zástupca Slovenského pozemkového fondu Bratislava,

- generálny riaditeľ š. p. Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica,
- zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.“

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku ministerstva.
 

Zsolt S i m o n
Minister