Facebook Statistics

Dokedy a kam sa musia predložiť žiadosti o NFP?

15-06-2010

Žiadosti o NFP sa musia predložiť do 15.02.2006 do 14.00 hodiny poštou, osobne alebo kuriérom na adresy uvedené nižšie.

V prípade spoločných projektov:

Slovenský a maďarský žiadateľ: 1 originál + 2 kópie + elektronická verzia

Spoločný technický sekretariát
VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest, Hungary

V prípade spoločných projektov:
s maďarskou a slovenskou účasťou sa žiadosti o NFP vypĺňajú v maďarskom a slovenskom jazyku (separátne 2 žiadosti o NFP)

Povinnosť predkladať spoločné projekty v dvoch jazykoch sa vzťahuje iba na formulár žiadosti (hlavný dokument), ktorý sa vyplní v dvoch separátnych jazykových mutáciách s totožným obsahom. Prílohy a podporné dokumenty žiadosti sa predkladajú iba v národných jazykoch (žiadateľ alebo partner zo SR vyplní sériu príloh označených SK iba v slovenčine, žiadateľ alebo partner z MR vyplní sériu príloh označených HU iba v maďarčine).

Slovenský žiadateľ okrem vyššie uvedeného predkladá v každom prípade (spoločný, zrkadlový, komplementárny a samostatný projekt) po 1 kópii iba v slovenskom jazyku (+elektronická verzia ku každému rovnopisu) aj na

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Odbor realizácie programov cezhraničnej spolupráce
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26, Slovensko
a príslušný samosprávny kraj (podľa sídla žiadateľa) - bod 10.4 Príručky pre žiadateľa.