Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Druhý štátny tajomník

Ing. Andrej Gajdoš

Andrej_Gajdoš_statny_tajomnik

Vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v minulosti pracoval ako referent. Stál pri budovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde neskôr viedol oddelenie autorizácie priamych platieb a následne šéfoval odboru priamych platieb a environmentálnych podpôr. Tieto skúsenosti zúročil v súkromnom sektore v spoločnosti zaoberajúcej sa implementáciou a koordináciou pri zavádzaní podporných schém a priamych platieb do praxe pre poľnohospodárske podniky, riešením legislatívnych otázok, poradenstvom a spoluprácou pri riadení fariem. Pôsobil aj ako poradca/konzultant Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

 Má bohaté skúsenosti s účasťou a spoluprácou v riadiacich výboroch Európskej komisie pre prípravu a schvaľovanie legislatívnych predpisov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a taktiež má prax v tvorbe národnej legislatívy, zavádzaní a zosúladení (aproximácii) európskej legislatívy súvisiacej s pôdohospodárstvom a rozvojom vidieka s legislatívou SR.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 506