Facebook Statistics
Značka Kvality

EFICP – brána do sveta lesníckych informácií

02-07-2008

Európska lesnícka informačná a komunikačná platforma (EFICP) je nástroj založený na internete, ktorého cieľom je zlepšenie rozširovania a prístupu k lesníckym informáciám pre potreby tvorcov lesníckej politiky, vlastníkov lesov, manažérov lesníckych podnikov, vedeckých pracovníkov, ako aj laickej verejnosti. Platforma umožňuje vyhľadávanie, prezeranie, analýzy a ukladanie širokej škály informácií, ktoré súvisia s lesmi a lesným hospodárstvom, vrátane geografických a štatistických informácií.

Platforma bola vytvorená, resp. je prevádzkovaná Európskou komisiou (DG JRC) ako súčasť implementácie akčného plánu Európskej únie pre lesy. Realizácia platformy nadväzuje na predchádzajúci Európsky lesnícky informačný a komunikačný systém (EFICS).

Internetová adresa: www.eficp.eu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood