Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA spustila kampaň Zastavme africký mor ošípaných v 18 európskych krajinách vrátane Slovenskej republiky

06-08-2021

Európska únia, ktorá je najväčším vývozcom ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa na svete, bojuje s ochorením afrického moru ošípaných (AMO). Od roku 2014 evidujú ohniská nákazy v 13 európskych krajinách, vrátane Slovenska. Proti vírusovému ochoreniu, ktoré postihuje ošípané a diviaky, no pre človeka je neškodné, v súčasnosti neexistuje vakcína ani lieky a potlačenie choroby môže trvať niekoľko rokov. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preto zintenzívňuje svoje úsilie o zvyšovanie povedomia o tomto ochorení v Európe a v 18 európskych krajinách, vrátane Slovenskej republiky, spúšťa kampaň Zastavme africký mor ošípaných.

Hlavnými témami kampane sú prevencia, detekcia a nahlasovanie podozrivých prípadov. Vzhľadom na závažnosť ochorenia a následky, ktoré sú spojené s jeho šírením, je dôležité, aby chovatelia ošípaných dbali na tri kľúčové oblasti pre potlačenie AMO: na  prevenciu, včasnú detekciu a hlásenie podozrivých prípadov.

Kampaň EFSA má za cieľ informovať najmä chovateľov ošípaných o tom, ako môžu proti AMO bojovať prostredníctvom:

  • Prevencie - ako zabrániť kontaminácii a chrániť farmy a hospodárske zvieratá.
  • Detekcie - ako rozpoznať príznaky AMO.
  • Hlásenie podozrivých prípadov - čo robiť v prípade podozrenia na kontamináciu.

Cieľovou skupinou kampane v roku 2021 sú chovatelia ošípaných, ale aj poľovníci, veterinári a kontrolné orgány, ktorí zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v boji s AMO. Kampaň dopĺňa pokračujúce úsilie Európskej komisie aj členských štátov EÚ o zastavenie šírenia AMO v Európe.

AMO sa na Slovensku vyskytuje od  roku 2019. Prvý tohtoročný prípad AMO medzi ošípanými bol potvrdený vo veľkochove v júni 2021. Chovateľ spolu s veterinármi nemali inú možnosť, ako všetkých 7500 ošípaných utratiť, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preto vníma iniciatívu EFSA zameranú na osvetu ako mimoriadne prínosnú. „Epidémia AMO môže mať ďalekosiahle dôsledky a preto sú detekcia, prevencia a hlásenie podozrivých prípadov kľúčové pre potlačenie tejto choroby a na zabránenie ďalším úhynom v chovoch ošípaných aj v populácii diviačej zveri. O problematike preto musia byť informovaní chovatelia ošípaných, poľovníci, ale aj široká verejnosť,” hovorí minister Samuel Vlčan.

Tlačová správa ku kampani

EFSA v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) a ďalšími organizáciami poskytla zainteresovaným stranám informačné materiály (komunikačný balíček), pripravené na použitie, ktoré budú môcť využiť pri zvyšovaní povedomia o AMO. Môžu byť použité ako zdroj informácií o príznakoch AMO, bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné prijať, a o tom, na koho je potrebné sa obrátiť v prípade podozrenia.

Komunikačný balíček obsahuje:

Kompletný komunikačný balíček v slovenskom jazyku nájdete v špeciálnej sekcii na webovej stránke EFSA https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/sk/

Viac informácii o kampani nájdete na https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/sk/

Poznámka:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je agentúra financovaná Európskou úniou, Pôsobí nezávisle od európskych inštitúcií (Komisie, Rady, Parlamentu) a členských štátov EÚ. Bola zriadená v roku 2002 v reakcii na sériu potravinových incidentov na konci 90-tych rokov, aby poskytovala vedecky podložené poradenstvo a komunikáciu v súvislosti s rizikom v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca.

V každom členskom štáte EÚ je zriadený Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA. Ten slúži ako styčný bod medzi EFSA a úradmi členských štátov, výskumnými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. V Slovenskej republike sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kontakt:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

Karolína Šramová
Seesame
[email protected]
+421 908 929 187


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood