Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA vydal Usmerňovací dokument o vedeckých kritériách pre zoskupovanie chemických látok do skupín pre hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí

22-12-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal Usmerňovací dokument o vedeckých kritériách pre zoskupovanie chemických látok do skupín pre hodnotenie rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí (Guidance Document on Scientific criteria for grouping chemicals into assessment groups for human risk assessment of combined exposure to multiple chemicals)

Tento usmerňovací dokument poskytuje harmonizované a flexibilné metodiky na uplatňovanie vedeckých kritérií a metódy stanovenia priorít na zoskupovanie chemických látok do skupín na účely hodnotenia rizika kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam pre ľudí.

V kontexte hodnotenia rizika EFSA v kroku formulácie problému definuje chemické látky, ktoré sa majú hodnotiť v rámci referenčných podmienok, zvyčajne prostredníctvom regulačných kritérií, ktoré často stanovujú manažéri rizík na základe legislatívnych požiadaviek. Vedecké kritériá, ako napr. kritériá založené na nebezpečenstve, možno použiť na zoskupenie týchto chemických látok do skupín na účely hodnotenia rizika.

V tomto usmerňovacom dokumente sa navrhuje rámec na uplatňovanie kritérií založených na nebezpečenstve na zoskupovanie chemických látok do hodnotiacich skupín s použitím mechanistických informácií o toxicite ako zlatého štandardu, ak sú dostupné (t. j. bežný spôsob účinku alebo cesta nepriaznivého výsledku) prostredníctvom prístupu weight of evidence. Ak však takéto mechanistické údaje nie sú k dispozícii, zoskupenie možno vykonať pomocou bežného nepriaznivého výsledu (common adverse outcome). Toxikokinetické údaje môžu byť tiež užitočné pri zoskupovaní, najmä ak sú informácie o metabolizme dostupné pre triedu zlúčenín a sú rovnaké bežné toxikologicky relevantné metabolity. Okrem tohto, metódy stanovenia priorít poskytujú prostriedky na identifikáciu chemických látok s nízkou prioritou a zníženia počtu chemických látok v hodnotiacej skupine.

Metódy stanovenia priorít zahŕňajú kombinované prístupy založené na riziku, prístupy založené na riziku pre jednotlivé chemické látky a prístupy založené na expozícii. Dokument obsahuje prípadové štúdie na ilustráciu praktickej aplikácie kritérií založených na nebezpečenstve a používania metód určovania priorít na zoskupovanie chemických látok do skupín na účely hodnotenia rizika. Dokument obsahuje aj odporúčania pre budúcu prácu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood