Facebook Statistics
Značka Kvality

Environmentálne riziko - naliehavá potreba harmonizácie

26-04-2018

Koncom októbra 2017 sa v Osle konalo medzinárodné sympózium o hodnotení rizika a spolupráci pri riadení rizika v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré zorganizoval Nórsky vedecký výbor pre potraviny a životné prostredie (VKM) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Sympózium pokrývalo oblasti GMO, vplyvu na necieľové organizmy a ďalšie.

Záverom zasadnutia je volanie po harmonizácii hodnotenia rizika pre životné prostredie v rôznych vedeckých oblastiach.

Prezentácia príručky o cieľoch ochrany:

Na sympóziu bola prezentovaná príručka úradu EFSA týkajúca sa konkrétnych cieľov ochrany pri hodnotení rizika pre životné prostredie. Cieľom tejto príručky je poskytnúť harmonizovaný metodologický rámec využívajúci koncepciu ekosystémových služieb na odvodenie praktických a špecifických cieľov ochrany životného prostredia bez ohľadu na regulovaný produkt alebo organizmus, ktorý sa posudzuje.

Hlavné závery:

  • Koncepcia ekosystémových služieb bola vyhodnotená za vhodný nástroj na odvodenie konkrétnych cieľov ochrany životného prostredia, avšak manažéri rizík a hodnotitelia rizík potrebujú hlbšie znalosti ekosystémových služieb
  • Manažéri rizík a hodnotitelia rizík potrebujú medzi sebou lepšie komunikovať – dôraz by sa mal klásť na spoluprácu, diskusiu, dialóg a spoločné projekty
  • Ciele ochrany musia byť presnejšie definované manažérmi rizika

Súhrnná správa:

Na webovom sídle EFSA je k dispozícii súhrnná správa zo sympózia, ktorá obsahuje aj všetky prezentácie, záznam priebehu diskusie a odporúčania.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood