Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska únia a krajiny Južnej Ameriky sa dohodli na voľnom obchode

02-07-2019

Európska únia a krajiny Južnej Ameriky združené v bloku voľného obchodu Mercosur po dvoch desaťročiach rokovaní uzatvorili dohodu o voľnom obchode. Čoskoro tak vznikne jedna z najväčších zón voľného obchodu na svete.

Zástupcovia EÚ a Mercosuru začali rokovania o voľnom obchode ešte v roku 2000. Jej implementácia bude znamenať výraznú podporu obchodu. Pásmo voľného obchodu Mercosur má približne 260 miliónov obyvateľov a hrubý domáci produkt dosahuje zhruba 2,5 bilióna eur, čo z Mercosuru robí jeden z najväčších hospodárskych priestorov na svete.

Ako sa dohoda dotkne poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora?

Prístup na trh pre poľnohospodárske výrobky

Clá budú postupne eliminované na 93% colných položiek týkajúcich sa vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ. Tieto položky zodpovedajú 95% hodnote vývozu poľnohospodárskych výrobkov EÚ. EÚ liberalizuje 82% poľnohospodárskych dovozov, pričom zostávajúce dovozy podliehajú čiastočným záväzkom liberalizácie vrátane colných kvót pre citlivejšie výrobky s veľmi malým počtom výrobkov vylúčených celkom:

 • Hovädzie mäso: 99 000 ton ekvivalentu hmotnosti jatočných tiel (CWE), rozdelených na 55% čerstvých a 45% zmrazených so sadzbou v rámci kvóty vo výške 7,5% a odstránením sadzby v rámci kvóty špecifickej pre Mercosur, tzv. WTO „Hilton“ kvóta. Objem bude postupne zavádzaný v šiestich rovnakých ročných etapách.
 • Hydina: 180 000 ton CWE bez cla, rozdelených na 50% nevykostených a 50% vykostených. Objem bude postupne zavádzaný v šiestich rovnakých ročných etapách.
 • Bravčové mäso: 25 000 ton s colnou sadzbou 83 EUR na tonu. Objem bude postupne zavádzaný v šiestich rovnakých ročných etapách.
 • Cukor: vylúčenie kvóty na cukor určený na rafináciu pre 180 000 ton v rámci špecifickej WTO kvóty pre Brazíliu pri nadobudnutí účinnosti tejto kvóty. Žiadny ďalší objem okrem novej kvóty vo výške 10 000 ton oslobodenej od cla pri vstupe do platnosti pre Paraguaj. Špeciálne cukry sú vylúčené.
 • Etanol: 450 000 ton na chemické účely bez cla. 200 000 ton etanolu na všetky použitia (vrátane paliva) so sadzbou v rámci kvóty 1/3 cla MFN (most favoured nation – preferovaného národa). Objem bude postupne zavádzaný v šiestich rovnakých ročných etapách.
 • Ryža: 60 000 ton oslobodených od cla. Objem bude postupne zavádzaný v šiestich rovnakých ročných etapách.
 • Med: 45 000 ton oslobodených od cla. Objem bude postupne zavádzaný v šiestich rovnakých ročných etapách.
 • Sladká kukurica: 1 000 ton oslobodených od cla pri nadobudnutí účinnosti.

Vzájomné colné kvóty otvoria obe strany postupne v priebehu 10 rokov:

 • Syr: 30 000 ton bez cla. Objem bude postupne zavádzaný v desiatich rovnakých etapách. Clo v rámci kvóty sa zníži zo základnej sadzby na nulu v desiatich rovnakých ročných zníženiach, počnúc nadobudnutím účinnosti.
 • Sušené mlieko: 10 000 ton bez cla. Objem bude postupne zavádzaný v desiatich rovnakých ročných etapách. Clo v rámci kvóty sa zníži zo základnej sadzby na nulu v desiatich rovnakých ročných zníženiach, počnúc nadobudnutím účinnosti.
 • Dojčenská výživa: 5 000 ton bez cla. Objem bude postupne zavádzaný v desiatich rovnakých ročných etapách. Clo v rámci kvóty sa zníži zo základnej sadzby na nulu v desiatich rovnakých ročných zníženiach, počnúc nadobudnutím účinnosti.

Mercosur bude liberalizovať celý rad ďalších kľúčových produktov EÚ vývozného záujmu: víno (s minimálnou cenou šumivého vína počas prvých 12 rokov a vzájomné vylúčenie vína vo veľkom množstve), liehoviny, olivový olej, čerstvé ovocie (jablká, hrušky, nektárinky, slivky a kivi pri nadobudnutí účinnosti), konzervované broskyne, konzervované paradajky, slad, mrazené zemiaky, bravčové mäso, čokolády, sušienky, nealkoholické nápoje.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia (SPS)

Dohoda potvrdzuje záväzky zmluvných strán vyplývajúce z WTO. Ide však nad rámec úspechov najnovších dohôd, pretože zahŕňa veľmi silné prvky spolupráce. Táto kapitola bude:

 • Posilňovať transparentnosť a výmenu informácií len na dovoz a vývoz bezpečných výrobkov;
 • Posilňovať možnosť prijať okamžité opatrenia na zvládnutie významných rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín v prípade núdzových situácií v oblasti kontroly potravín alebo krmív a kríz v oblasti potravín alebo podvodov;
 • Zvyšovať a urýchľovať vývoz EÚ prostredníctvom rýchlejších, podrobnejších a predvídateľnejších postupov;
 • Umožňovať zavedenie bezpečného obchodu z oblastí bez výskytu chorôb s uplatňovaním zásady „regionalizácie“;
 • Požadovať od krajín Mercosur uplatňovanie rovnakých požiadaviek na celé územie EÚ, t. J. pragmatické uplatňovanie koncepcie „EÚ ako jeden subjekt“.

Kapitola o udržateľnosti obsahuje aj tematické články o obchodných aspektoch prírodných zdrojov, ako sú biodiverzita, lesy a rybolov, vrátane boja proti nezákonnej ťažbe a nezákonnému, neregulovanému a nenahratému rybolovu.

Zemepisné označenia (GIs) a ochrana práva duševného vlastníctva (IPR)

Dohoda obsahuje ustanovenia k ochrane IPR - Pokiaľ ide o odrody rastlín, zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri podpore ochrany odrôd rastlín stanovených v rámci dvoch verzií mnohostrannej zmluvy o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV ACT).

Čo sa týka GIs - 355 EÚ GIs na potraviny, víno a liehoviny bude chránených v Mercosure na úrovni porovnateľnej s úrovňou EÚ. To znamená, že používanie zemepisného označenia pre neoriginálne výrobky so zemepisným označením bude zakázané a výrazy ako „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“ alebo podobne nebudú povolené. Dohoda okrem toho poskytuje ochranu pred klamlivým používaním symbolov, vlajok alebo obrázkov, ktoré naznačujú „falošný“ geografický pôvod. Ochrana sa posilnila aj tým, že sa okrem súdnych žalôb posilnila aj možnosť zachovať práva na GIs prostredníctvom administratívneho vynucovania vrátane opatrení colných úradníkov na hraniciach. EÚ bude na svojej strane chrániť 220 zemepisných označení od združenia Mercosur.

Väčšina zemepisných označení EÚ bude mať po nadobudnutí účinnosti najvyššiu úroveň ochrany. V niektorých prípadoch sa miestnym výrobcom poskytli prechodné obdobia na ukončenie používania názvu v dohodnutom počte rokov, zatiaľ čo predchádzajúce ochranné známky budú koexistovať s chránenými zemepisnými označeniami. Na základe tzv. zásady „grandfathering“ existuje veľmi obmedzený počet výnimiek, ktoré boli poskytnuté vopred stanoveným výrobcom, ktorí už predávali výrobky s týmito názvami na príslušnom trhu počas určitého počtu rokov.

Pri GIs sa aplikuje princíp tzv. „otvoreného zoznamu“ čo znamená, že aj EÚ aj krajiny Mercosur budú mať možnosť pridať na zoznam nové GIs po vstupe do platnosti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood