Facebook Statistics

Európska únia má novú stratégiu pre lesy

24-09-2013

20. septembra 2013 prijala Európska komisia oznámenie s názvom „Nová stratégia Európskej únie v oblasti lesov: pre lesy a lesnícko-drevársky komplex“. Predmetné oznámenie reaguje na potrebu aktualizácie doposiaľ platnej lesníckej stratégie Európskej únie z roku 1998. Stanovuje základný strategický rámec pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na úrovni Európskej únie pri rešpektovaní princípu subsidiarity, v zmysle ktorého je tvorba a implementácia lesníckych politík kompetenciou členských štátov. Cieľom tohto strategického dokumentu je podpora koordinácie a koherencie lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú praktické hospodárenie v lesoch členských štátov. Ide najmä o politické oblasti zamerané na rozvoj vidieka, ochranu biodiverzity, boj proti zmene klímy, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a surovinovej základne pre priemysel (zelené hospodárstvo). Lesy a lesné hospodárstvo v súčasnosti čelia výzvam, ktoré ich postavili do centra záujmu týchto politických oblastí. V dôsledku toho dochádza k neúmernému zvyšovaniu nárokov na racionálne využívanie a ochranu lesných zdrojov. Cieľom stratégie je preto podpora uplatňovania holistického prístupu (vo vzťahu k lesom a lesnému hospodárstvu) pri implementácii uvedených politík.

Viac informácií o strategickom dokumente je možné nájsť na webovej lokalite Európskej komisie: http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)