Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Európska výročná konferencia „Mier a poľnohospodárstvo“ v Slovinsku

31-10-2022

Novo mesto (Slovinsko), 28. 10. 2022 – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan sa zúčastnil na Európskej výročná konferencii „Mier a poľnohospodárstvo“. Na podujatí participovalo 10 členských štátov EÚ (SK, HU, PL, SI, BG, RO, LV, LT, EE, DE), zástupca Ukrajiny a tiež predstavitelia EHSV a Asociácie „Chlieb mieru“. Ministerské stretnutie sa konalo v Centre biotechnológií a turizmu (CEZAMAT). Hlavnou témou rokovania bolo zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte sociálneho rozvoja vidieckych oblastí.

V úvode rokovania prítomne delegácie zhodne poukázali na skutočnosť, že dlhodobo pretrvávajúce výzvy pre vidiecke oblasti, ako napríklad depopulácia, nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, či prístup k vedomostiam a službám boli ešte viac umocnené následkami pandémie Covid-19, ako aj vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ich riešenie si preto vyžaduje rýchlu a adresnú odpoveď. V kontexte súčasných výziev bola viackrát skloňovaná aj kľúčová úloha agrosektora, a to produkcia kvalitných potravín a zaistenie potravinovej bezpečnosti. Ako uviedol aj minister Samuel Vlčan „zaistenie potravinovej bezpečnosti a udržateľnej produkcie potravín je z pohľadu SR kardinálnou otázkou. S cieľom dosiahnutia udržateľnej produkcie je nevyhnutné zdôrazniť význam rozvoja nových technológií, ako napríklad v oblasti šetrného obhospodarovania pôdy, efektívneho využívania hnojív a vodných zdrojov či nízko-emisných systémov v chove zvierat“.

V rámci diskusie bola opakovane zdôraznená potreba zatraktívnenia vidieckych oblastí pre mladých ľudí, podpora generačnej obmeny vidieckych oblastí, ale aj adekvátne finančné stimuly pre mladých a začínajúcich farmárov. Podľa ministra Vlčana je z hľadiska zlepšovania postavenia mladých farmárov zásadné zabezpečiť prístup k financovaniu, prístup k pôde a novým technológiám. Nespochybniteľný význam má aj podpora horizontálnej integrácie producentov, a to najmä v sektore ovocia a zeleniny. „V novom programovom období Slovenská republika plánuje podporovať kombinované investície,  a to formou finančných nástrojov a grantových podpôr. Mladí a začínajúci farmári sa tak ľahšie dostanú k úverom a kombinácia s podporou vo forme grantov umožní cielenie podpory k investíciám na enviro-klimatické ciele“ dodal Vlčan. Za jedno z hlavných posolstiev ministerskej konferencie možno označiť prísľub zúčastnených krajín posilňovať vzájomnú spoluprácu a zdieľať nadobudnuté skúsenosti za účelom lepšieho zdolávania súčasných aj budúcich výziev európskeho poľnohospodárstva.

V závere ministerskej konferencie minister Vlčan symbolicky prevzal „Chlieb mieru“ od Slovinskej ministerky I. Šinko, a zároveň pozval prítomné členské štáty na ďalšiu výročnú konferenciu „Mier a poľnohospodárstvo“, ktorá sa uskutoční v októbri 2023 v Bratislave.

Súčasťou výročnej konferencie bolo aj stretnutie sociálnych partnerov, ktorého sa za SR zúčastnili zástupcovia Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany, ako aj Združenia mladých farmárov (ASYF).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood