Facebook Statistics

Európske krajiny navrhujú významne posilniť spoluprácu pri riešení kalamitných situácií v lesoch

26-03-2019

Kalamity. Rozpad lesných ekosystémov. Rúbanie v národných parkoch. Tieto, ako aj ďalšie titulky sa čoraz častejšie objavujú v médiách. Väčšinou je za vinníka označený lesnícky sektor, či samotní lesníci. Je to ale naozaj tak?

Vedci, tvorcovia politík, ako aj predstavitelia lesníckej prevádzky sa zhodujú na tom, že hlavným spúšťačom rozpadu lesných ekosystémov v celej Európe, ktorý verejnosť intenzívne vníma aj u nás, je zmena klímy. Rastúca frekvencia a intenzita prírodných katastrof priamo súvisí s klimatickou zmenou a prináša mnoho negatívnych dopadov po celom svete a európske lesy nie sú výnimkou. Uvedomujú si to aj čelní predstavitelia ministerstiev zodpovedných za lesy naprieč celou Európou.

Viac než 60 delegátov z tridsiatky európskych krajín a viacerých pozorovateľských organizácií medzivládneho politického procesu FOREST EUROPE sa stretlo 19. a 20. marca v Bratislave, aby spoločne začali diskutovať o príprave v poradí už ôsmej Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe. Rokovanie otvoril generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ing. Peter Kicko.  Delegáti potvrdili naliehavosť otázky ochrany lesov v meniacom sa prostredí vrátane ich adaptácie na klimatickú zmenu a zhodli sa v názore, že táto téma by preto mala byť jednou z kľúčových v rámci bratislavskej konferencie. Výskumu v tejto oblasti sa dlhodobo venuje aj Európsky lesnícky inštitút (EFI), ktorý v rámci bratislavského zasadnutia prezentoval svoje odborné stanovisko potvrdzujúce naliehavosť potreby riešenia kalamitných situácií v lesoch zo strany európskych krajín. Ôsma konferencia ministrov bude vyvrcholením slovenského predsedníctva v procese FOREST EUROPE.

Organizačná jednotka Liaison Unit Bratislava bola poverená, aby za asistencie Hlavného koordinačného výboru procesu FOREST EUROPE pripravila návrh ministerského rozhodnutia, ktoré bude následné prerokované na ďalšom zasadnutí FOREST EUROPE na úrovni expertov a následne predložené na zváženie a podpis ministrom v rámci spomínanej ôsmej ministerskej konferencie. Táto konferencia sa bude konať v termíne 28. a 29. októbra 2020 v Bratislave.

Nové medzinárodné záväzky by sa mali zameriavať najmä na posilnenie nadnárodnej spolupráce, budovanie kapacít a prenos poznatkov v súvislosti s prevenciou vzniku kalamitných situácií v lesoch a adaptácii lesov a lesníctva na klimatickú zmenu, ako aj lepšiu pripravenosť na častejší výskyt extrémnych klimatických javov. Do úvahy prichádza aj priama spolupráca a koordinácia postupov medzi krajinami pri riešení následkov rozsiahlych kalamitných situácií v lesoch prihraničných oblastí.

Okrem nosnej témy ministerskej konferencie boli vládni experti oboznámení aj o pokrokoch v implementácii pracovného programu FOREST EUROPE, príprave Správy o stave lesov v Európe, ako aj s podujatiami, ktoré proces FOREST EUROPE pripravuje v blízkej budúcnosti.

Stránka zasadnutia: https://foresteurope.org/event/14770/

Fotogaléria: https://www.flickr.com/photos/foresteurope/sets/72157706097164941