Facebook Statistics

Ex post monitorovanie

20-01-2012

V zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na skrátené programové obdobie 2004 – 2006 sú riadiace, resp. sprostredkovateľské orgány povinné vykonávať monitorovanie projektov minimálne po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy o poskytnutí NFP“) za účelom zachovania povahy projektov v súlade s čl. 30 Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúceho všeobecné pravidlá o štrukturálnych fondoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje ex post (následné) monitorovanie projektov nasledovných programov skráteného programového obdobia 2004 – 2006:

  • Operačný program Základná infraštruktúra, Priorita 3: Lokálna infraštruktúra (ďalej len „OP ZI Priorita 3“);
  • Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 (ďalej len „JPD 2“);
  • Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika,
  • Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika,
  • Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika,
  • Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. 

Ex post monitorovanie ukončených projektov sa uskutočňuje dvomi základnými spôsobmi: administratívne ex post monitorovanie, ex post monitorovanie na mieste.

V rámci administratívneho monitorovania projektov po ukončení ich realizácie sú koneční prijímatelia/príjemcovia pomoci (ďalej len „prijímatelia“) v súlade s uzatvorenými Zmluvami o poskytnutí NFP povinní raz ročne v stanovenom termíne zasielať Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

  • skrátenú monitorovaciu správu (platí pre OP ZI Priorita 3);
  • dotazník o stave projektu po ukončení jeho realizácie (platí pre JPD 2).

Predmetná správa a dotazník sú následne predmetom formálnej a vecnej kontroly zo strany ministerstva, ktoré ich vyhodnocuje vo vzťahu k skutočnému plneniu stanovených indikátorov dopadu v nadväznosti  na indikátory výstupu a výsledku a plnenie horizontálnych indikátorov.

Predmetom ex post monitorovania na mieste je predovšetkým overenie dodržiavania zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorým sa prijímateľ zaviazal, t. j. najmä overenie: dosiahnutia cieľov a výstupov projektu; uchovávania kompletnej dokumentácie; publicity EÚ; vlastníckych vzťahov k výstupom projektov a ich poistenie; formy pokračovania projektových aktivít po ukončení realizácie projektu; funkčnosti, spôsobu a zabezpečenia riadnej prevádzky (v prípade investičných projektov); finančnej udržateľnosti projektu, resp. dosahovania príjmov z projektu; cezhraničného efektu, v prípade projektov cezhraničnej spolupráce. 

V zmysle platného a účinného Organizačného poriadku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má ex post monitorovanie ukončených projektov v pôsobnosti odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja  sekcie Agentúra na podporu regionálneho rozvoja.
 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood