Facebook Statistics
Značka Kvality

FAO: Využívajme lesy a stromy udržateľným spôsobom

13-10-2022

V Ríme minulý týždeň vyvrcholilo dvadsiate šieste zasadnutie Výboru pre lesníctvo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Výbor pravidelne poskytuje usmernenia pre činnosť FAO v oblasti agendy lesov a lesníctva, ktoré následne vyústia do pracovných aktivít tejto globálnej organizácie zameraných na podporu trvalo udržateľného využívania svetových lesov a zastavenia úbytku výmery lesov v niektorých regiónoch sveta. Zároveň so zasadnutím výboru sa uskutočnil aj v poradí ôsmy Svetový lesnícky týždeň.

Výbor pre lesníctvo zasadal v podmienkach zrejme najzložitejšej globálnej situácie za ostatných päťdesiat rokov svojej existencie. Táto situácia vyplynula z dopadov stále pretrvávajúcej pandémie Covid‑19 i prebiehajúcej vojenskej agresie Ruskej federácie na Ukrajine, ktorá má negatívne dopady na globálne trhy s poľnohospodárskymi komoditami i životné prostredie vrátane lesov, teda na oblasti, ktoré spadajú pod mandát FAO. Výbor napokon po celotýždňových zložitých rokovaniach dokázal prijať správu zo svojho zasadnutia, ktorá obsahuje závery a usmernenia pre ďalšiu činnosť samotnej organizácie FAO v oblasti svetových lesov.

„Svet musí zastaviť odlesňovanie, vysádzať stromy, aby bola naša planéta zelenšia, obnoviť kapacity ekosystémov produkovať ekosystémové služby a využívať lesy a stromy trvalo udržateľným spôsobom" uviedol vo svojom príhovore pán QU Dongyu, generálny riaditeľ FAO. Výbor potvrdil potrebu zintenzívnenia úsilia členských krajín FAO pri presadzovaní významnej úlohy lesov v rámci riešenia globálnych výziev a napĺňania cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Rezonovali najmä témy príspevku lesov v boji proti klimatickej zmene, úlohy lesníckeho sektora pri podpore odolných, inkluzívnych a udržateľných ekonomík a vzťahu medzi lesníctvom a poľnohospodárstvom vo svete.

Práve rozširovanie poľnohospodárskej pôdy na úkor lesov je z globálneho hľadiska príčinou až 90 % odlesňovania, čo potvrdila najnovšia Správa o stave svetových lesov. Zastavenie odlesňovania, zachovanie existujúcich lesov a udržateľné využívanie hodnôt, ktoré poskytujú, ako aj aktívna obnova už degradovaných ekosystémov sú podľa tejto správy tromi kľúčovými spôsobmi (three pathways) ako zabezpečiť príspevok svetových lesov k potrebnej „zelenej" transformácii našej spoločnosti. Rokovania výboru potvrdili názor, že predpokladom pre zabezpečenie životne dôležitých ekosystémových služieb, ktoré lesy poskytujú spoločnosti, sú adaptované, geneticky rôznorodé, zdravé a odolné lesy. Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je medzinárodne uznaným konceptom na zabezpečenie takýchto lesov.

Výbor pre lesníctvo (COFO) je najvyšším štatutárnym orgánom v systéme FAO pre lesníctvo. Zasadnutia výboru sa konajú zvyčajne v dvojročnom pracovnom cykle a poskytujú priestor na diskusiu vedúcich predstaviteľov lesníckeho sektora a vládnych expertov jednotlivých členských krajín o aktuálnych politických témach, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva. Výbor prijíma rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na aktivity FAO v oblasti lesov a lesníctva vrátane tých, ktoré prispievajú k realizácii Strategického plánu pre lesy Organizácie Spojených národov.

Viac informácií o zasadnutí je dostupných na webovej lokalite: https://www.fao.org/events/detail/cofo-26/en.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood