Facebook Statistics

Financovanie pozemkových úprav

28-09-2006

Projekty pozemkových úprav financované zo štátneho rozpočtu:
Pozemkové úpravy ŠR
Mapa pozemkových úprav ŠR
Projekty pozemkových úprav spolufinancované Európskym spoločenstvom:
Pozemkové úpravy SOP
Mapa pozemkových úprav SOP + SAPARD

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood