Facebook Statistics
Značka Kvality

Ftaláty: návrh stanoviska a expozičný protokol predložený na verejnú konzultáciu

12-11-2021

Úrad EFSA začal konzultácie o svojom návrhu stanoviska o identifikácii a stanovení priorít pri hodnotení rizika zmäkčovadiel používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami a o svojom návrhu protokolu na hodnotenie expozície tých látok, ktoré sú prioritné.

Konzultácie budú prebiehať 6 týždňov a EFSA vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa zapojili.

Tieto dve konzultácie sú reakciou na žiadosť Európskej komisie, aby úrad EFSA vykonal prípravné práce na prehodnotenie rizík pre verejné zdravie vyplývajúcich z prítomnosti zmäkčovadiel, ako sú ftaláty, štrukturálne podobné látky a náhradné látky v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (ďalej FCM).

Vedecký panel EFSA pre materiály, enzýmy a technologicky pomocné látky (CEP) pri návrhu stanoviska k identifikácii a prioritizácii zmäkčovadiel zohľadnil údaje poskytnuté Európskou komisiou, Európskou chemickou agentúrou (ďalej ECHA) a členskými štátmi EÚ.

Uprednostňovali sa iba látky povolené pre FCM na úrovni EÚ alebo na národnej úrovni. Stanovenie priorít bolo založené na dátume, kedy látky naposledy prešli hodnotením rizika ako FCM, pričom látky hodnotené pred rokom 2001 boli zaradené do skupiny s vysokou prioritou, látky hodnotené v rokoch 2001 až 2011 do skupiny so strednou prioritou a látky hodnotené po roku 2011 do skupiny s nízkou prioritou.

Druhá konzultácia o návrhu expozičného protokolu stanovuje prístup, ktorý má EFSA v úmysle použiť na získavanie a výber údajov a na analýzu a integráciu dôkazov na posúdenie expozície prioritných látok.

EFSA pripravoval obidva návrhy v úzkej spolupráci s agentúrou ECHA, pričom testoval prístup „jedna látka, jedno hodnotenie" v rámci Chemickej stratégie EK pre trvalú udržateľnosť (CSS).

Zainteresované strany EFSA vyzýva, aby predložili pripomienky k návrhu stanoviska a k návrhu expozičného protokolu prostredníctvom vyhradených konzultačných stránok. Uzávierka pripomienok je  16.decembra 2021.

Viac informácií nájdete:

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood