Facebook Statistics
Značka Kvality

Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR

 

JUDr. Kristína Vavríková

JUDr. Kristína Vavríková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rigoróznu skúšku zo správneho práva a štátneho práva zložila na Univerzite Komenského. Jej doterajší profesijný život je spätý s pôsobením v štátnej správe. Ostatné pracovné skúsenosti má z riadenia personálneho oddelenia na Úrade podpredsedu vlády a organizačno-právneho odboru v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom. V rokoch 2013 – 2016 riadila Odbor technickej pomoci programov EÚ na MPRV SR a viedla viaceré právne oddelenia v štátnych inštitúciách. S náplňou práce vedúcej služobného úradu sa oboznámila počas pôsobenia v období rokov 2012 – 2013 na Úrade geodézie, kartografie a katastra.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 59266-249


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood