Facebook Statistics
Značka Kvality

Glyfosát: EFSA a ECHA zahájili verejné konzultácie

29-09-2021

EFSA a ECHA zahájili paralelné verejné konzultácie o počiatočných vedeckých hodnoteniach glyfosátu. Verejné konzultácie budú trvať po dobu 60 dní.

V rámci paralelných konzultácií bude EFSA zhromažďovať pripomienky a spätnú väzbu k správe o obnovení hodnotenia glyfosátu (Assessment Report on the active substance Glyphosate) . Konzultácia Európskej chemickej agentúry (ECHA) sa týka správy o harmonizovanej klasifikácii a o označovaní (Harmonised classification and labelling consultations).

Obe počiatočné vedecké hodnotenia, ktoré boli predložené na konzultáciu, pripravila Skupina pre hodnotenie glyfosátu (AGG), ktorú tvoria zástupcovia národných inštitúcii vo Francúzsku, Maďarsku, Holandsku a Švédsku.

EFSA a ECHA usilujú o transparentnosť a o to, aby sa občania a zainteresované strany čo najviac priblížili k práci oboch agentúr. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby sa na konzultáciách podieľali predkladaním relevantných pripomienok alebo vedeckých informácií a údajov. Konzultácie budú otvorené po dobu 60 dní a všetky pripomienky budú po ich ukončení zverejnené na internetových stránkach oboch agentúr.

Po skončení konzultácií každá agentúra zhromaždí pripomienky relevantné pre svoj príslušný proces. V prípade procesu harmonizovanej klasifikácie zváži predložené pripomienky a údaje výbor AGG a Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) agentúry ECHA. Tieto pripomienky budú zohľadnené pri vypracovaní stanoviska výboru RAC ku klasifikácii glyfosátu podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení (CLP Regulation).

Klasifikácia chemických látok je založená výlučne na nebezpečných vlastnostiach látky a nezohľadňuje jej použitie alebo pravdepodobnosť expozície látky. Expozícia sa zohľadňuje v rámci hodnotenia rizík účinných látok pesticídov, čo je proces vedený EFSA.

Glyfosát má v súčasnej dobe harmonizovanú klasifikáciu ako látka spôsobujúca vážne poškodenie očí a ako látka toxická pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami, a to pred a po posúdení ECHA v roku 2017. Klasifikácia z hľadiska mutagenity pre zárodočné bunky, karcinogenity alebo reprodukčnej toxicity nebola považovaná za oprávnenú. Prvotné vedecké hodnotenia od AGG neodporúča zmenu súčasnej klasifikácie.

EFSA zohľadní výsledok stanoviska ECHA ku klasifikácii glyfosátu vo svojom hodnotení. Očakáva sa, že svoju prácu dokončí v druhej polovici roku 2022. Európska komisia spolu s manažérmi rizík z 27 členských štátov EÚ potom rozhodne, či obnoví schválenie glyfosátu pre použitie v EÚ.

Background

Glyfosát je chemická látka, ktorá sa široko používa v prípravkoch na ochranu rastlín (PPP). Prípravky na ochranu rastlín na báze glyfozátu - tj. prípravky obsahujúce glyfozát, vedľajšie zložky a ďalšie chemické látky - sa používajú predovšetkým v poľnohospodárstve a záhradníctve k regulácii burín, ktoré konkurujú pestovaným plodinám.

Európska komisia v roku 2017 udelila povolenie na uvedenie na trh glyfosátu na ďalších päť rokov. V súčasnej dobe je teda schválený pre použitie v EÚ do 15. decembra 2022. To znamená, že až do tohto dátumu môže byť používaný ako účinná látka v prípravkoch na ochranu rastlín, pričom každý prípravok musí byť schválený príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v jednotlivých členských štátoch EÚ na základe vyhodnotenia bezpečnosti.

Konzultácie úradu EFSA sa môžete zúčastniť do 22. 11. 2021 na tomto odkaze: Assessment Report on the active substance Glyphosate - Public consultation.

Link na weeb EFSA tlačová správa: Glyphosate: EFSA and ECHA launch consultations

Pre otázky zo strany médií, prosím kontaktovať:
EFSA Media Relations Office
Tel:+39 0521 036 149
Email: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood