Facebook Statistics
Značka Kvality

Helpdesk pre žiadateľov

24-07-2019

EFSA pre žiadateľov vytvorila online systém administratívnej podpory - Applications helpdesk. Cieľom je poskytnúť informácie nielen žiadateľom, ale aj ostatným zainteresovaným stranám (štátne inštitúcie zodpovedné za autorizáciu regulovaných produktov).

video

Stav žiadosti je možné sledovať online (status tracker) v databáze Register of Questions. EFSA je s každým žiadateľom počas celého procesu v e-mailovom kontakte. Žiadateľ dostáva pravidelne informácie o tom, v akom štádiu spracovania sa žiadosť nachádza. V prípade potreby EFSA žiadateľa kontaktuje za účelom doplnenia informácií či dokumentov.

Helpdesk pre jednotlivé oblasti
Applications helpdesk je rozdelený podľa jednotlivých oblastí regulovaných produktov. Pre každú oblasť je vytvorená samostatná sekcia, v ktorej je možné nájsť príslušnú legislatívu a súvisiace administratívne a vedecké príručky.

 časté otázky k žiadosti - FAQ
časté otázky k žiadosti - FAQ
časté otázky k žiadosti - FAQ
časté otázky k žiadosti - FAQ
časté otázky k žiadosti - FAQ
časté otázky k žiadosti - FAQ
časté otázky k žiadosti - FAQ

→ Súhrn príslušnej legislatívy, administratívnych a vedeckých príručiek pre všetky oblasti je uvedený v tomto dokumente.

Špecifické otázky SMEs

V prípade potreby môžu žiadatelia položiť otázku EFSA prostredníctvom online formulára. Pred položením samotnej otázky je potrebné si prečítať časté otázky k žiadosti – FAQ (uvedené vyššie) a zaškrtnúť políčko „I have read the FAQ but I can not find answer to my question“. V samotnom formulári v kolónke „Affiliation“ je treba vybrať možnosť „Industry-SME“). EFSA na takto zaslanú otázku odpovie do 7 pracovných dní.

Poradenstvo ohľadom špecifických administratívnych záležitostí poskytuje EFSA žiadateľom aj po zaslaní e-mailu na [email protected]. Žiadatelia môžu týmto spôsobom kontaktovať EFSA napr. vtedy, ak nevedia, ktorú príručku majú pri príprave svojej žiadosti použiť.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood