Facebook Statistics

Hodnotenie bezpečnosti E 512

27-06-2018

Panel ANS EFSA vypracoval vedecké stanovisko prehodnocujúce bezpečnosť chloridu cínatého a jeho dihydrátu (E 512) ako prídavných látok do potravín. Panel vzal do úvahy to, že dáta o expozícii a toxicite boli dostupné. Chlorid cínatý je povolený ako prídavná látka len pre jednu kategóriu potravín a k aktuálnej miere používania chloridu cínatého (E 512) ako prídavnej látky a ani o jeho koncentrácii v potravinách nebola žiadnou zo zainteresovaných strán poskytnutá žiadna odozva. Podľa databázy Mintel's Global New Products Database (GNPD), chlorid cínatý nebol označený na žiadnych výrobkoch v EÚ a ani v Nórsku. Regulačný scenár hodnotenia maximálnej expozície je založený na najvyšších povolených limitoch (MPLs) pre E 512, 25 m Sn/kg. Stredná expozícia E 512 z jeho používania ako prídavnej látky leží pod pod hodnotou 1,3 μg Sn/kg telesnej hmotnosti za deň pre všetky populačné skupiny. 95 percentil expozície chloridu cínatému sa u dospelých jedincov pohyboval v rozmedzí 0,0 – 11,2 μg Sn/kg telesnej hmotnosti za deň. Absorpcia SnCl2 z GIT je nízka a nebolo identifikované nebezpečenstvo, čo sa týka karcinogenity a genotoxicity. Dráždenie GIT bolo zaznamenané u ľudí po ingescii nárazovej dávky 40 mg Sn. Panel dospel k záveru, že používanie E 512 podľa autorizovaného spôsobu používania a miery používania nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)