Facebook Statistics

Hodnotenie bezpečnosti hybridu GM kukurice Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21

23-07-2018

Úrad EFSA zverejnil na svojom webovom sídle stanovisko k žiadosti EFSA-GMO-DE-2010-86, týkajúce sa bezpečnosti hybridu GM kukurice Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21, ako aj troch jej subkombinácií nezávisle od ich pôvodu. GMO Panel EFSA v minulosti hodnotil 4 samostatné línie, ako aj  sedem ich kombinácií a neidentifikoval obavy o bezpečnosť. Žiadne nové dáta o jednotlivých líniách, alebo siedmych subkombináciách, ktoré by viedli k zmene pôvodných záverov Panelu, neboli identifikované. Na základe molekulárnej, agronomickej, fenotypovej a kompozičnej charakterizácie, kombinácia jednotlivých GM línii kukurice nepreukázala obavy k bezpečnosti z nej vyrobených potravín/krmív. Na základe nutričného posúdenia kompozičnej charakterizácie kukurice Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 sa očakáva, že potraviny a krmivá pochádzajúce z tohto GM hybridu kukurice budú mať rovnaký nutričný vplyv ako potraviny získané z non-GM odrôd kukurice. V prípade náhodného uvoľnenia životaschopných zŕn kukurice Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 do životného prostredia, by to nemalo vplyv na bezpečnosť životného prostredia. Panel GMO dospel k záveru, že kukurica Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 je obdobne výživná a rovnako bezpečná ako jej non-GM náprotivok, v súlade s rozsahom tejto žiadosti. V prípade troch subkombinácií zahrnutých do žiadosti, pre ktoré neboli poskytnuté žiadne experimentálne údaje, panel GMO posúdil pravdepodobnosť interakcií medzi jednotlivými líniami a dospel k záveru, že ich kombinácie by nevyvolali obavy o bezpečnosť. Predpokladá sa, že tieto subkombinácie kukurice sú rovnako bezpečné ako samostatné línie, predtým posúdené subkombinácie a 4-zložkový hybrid. Plán monitorovania životného prostredia po uvedení na trh a intervaly podávania správ sú v súlade s plánovaným použitím kukurice Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 a jej subkombináciami. Menšinové stanovisko vyjadrené členom panelu GMO je pripojené k tomuto stanovisku.

Celé stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5309