Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie bezpečnosti kŕmnej doplnkovej látky – COXAM

13-07-2018

Panel FEEDAP Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) spracoval vedecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti kokcidiostatika COXAM®(amprolium hydrochlorid) pre kurčatá na výkrm a znášku, o ktoré požiadala spoločnosť Huvepharma N.V.2 na udelenie povolenia používania tejto kŕmnej doplnkovej látky.
V súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 Komisia postúpila EFSA žiadosť podľa článku 4 ods. 1.

Kokcidiostatikum COXAM® je považované za bezpečné pre kurčatá na výkrm s najvyššou aplikovanou koncentráciou 125 mg/kg kompletného krmiva, pričom bezpečnostné rozpätie je stanovené ako 5 mg/kg. Tento záver sa vzťahuje aj na kurčatá chované na znášku (do veku 12 týždňov). Žiadateľ však neposkytol žiadne informácie o absorpcii, distribúcii, metabolizme (ADME) a ​​toxikológii doplnkovej alebo účinnej látky.

COXAM® sa považuje za senzibilizátor kože a dýchacích ciest. Vdýchnutie COXAM ® môže predstavovať pre používateľa riziko.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5338

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood