Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie bezpečnosti potravinárskeho enzýmu α-amylázy z geneticky modifikovaného kmeňa Bacillus licheniformis NZYM-AV

16-07-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal vedecké stanovisko, ktoré sa zaoberá hodnotením bezpečnosti používania potravinárskeho enzýmu α-amylázy z geneticky modifikovaného kmeňa Bacillus licheniformis NZYM-AV.

Enzým α-amyláza (4-α-D glukán glukoanohydroláza; EC 3.2.1.1) je vyrábaný spoločnosťou Novozymes A/S pomocou geneticky modifikovaného kmeňa Bacillus licheniformis NZYM-AV.

Genetické modifikácie nepredstavujú nebezpečenstvo. Potravinársky enzým neobsahuje ani produkčný kmeň a ani jeho DNA. Preto sa s ním nespája nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Táto α-amyláza je určená na produkciu glukózových sirupov a výrobu alkoholu pri spracovaní škrobu. Zvyškové množstvá celkových organických pevných látok (TOS) sa odstraňujú destiláciou a purifikačnými krokmi zaradenými do procesu výroby glukózových sirupov (viac ako 99%), v dôsledku čoho nebola počítaná výživová expozícia.

Skúšky na genotoxicitu nepoukázali na žiadne nebezpečenstvo.

Hodnotenie subchronickej toxicity bolo uskutočnené v štúdii orálnej toxicity u hlodavcov s použitím opakovanej dávky po dobu 90 dní. Panel pre najvyššiu dávku 769 mg/kg telesnej hmotnosti za deň vyvodil hladinu bez pozorovaného nežiaduceho účinku NOAEL.

Alergénnosť bola hodnotená porovnávaním sekvencie aminokyselín s tými, ktoré sa nachádzajú u známych alergénov, pričom našiel jednu zhodu. Panel zvážil to, že v prípade určených podmienok používania nemožno pri výživovej expozícii vylúčiť riziko alergickej senzibilizácie a elicitačných reakcií na danú látku, avšak pravdepodobnosť výskytu tohto nebezpečenstva považuje za nízku.

Panel bral pri hodnotení do úvahy mikrobiálny zdroj, genetické modifikácie, výrobný proces, dáta o zložení a biochemické dáta, odstránenie TOS počas určeného produkčného procesu, toxikologické štúdie a štúdie genotoxicity, na základe čoho dospel k záveru, že tento potravinársky enzým nepredstavuje nebezpečenstvo, ak sa používa v zmysle určených podmienok.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood