Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie bezpečnosti potravinárskeho enzýmu endo-1,4-β-xylanázy

03-05-2018

Potravinársky enzým endo-1,4-b-xylanáza (EC 3.2.1.8) je produkovaný geneticky modifikovaným kmeňom plesne Aspergillus niger (kmeň XEA), od spoločnosti DSM Food Specialities B. V. Potravinársky enzým je určený na použitie pri pečení a pre pivovarnícke procesy. Expozícia potravinárskemu enzýmu bola odvodená na základe maximálnych hladín použitia, ktoré sú odporúčané pre procesy v potravinárstve a tiež z údajov o individuálnej spotrebe, získanej z Komplexnej európskej databázy úradu EFSA o spotrebe potravín. Expozícia bola u európskeho obyvateľstva určená do 0,310 mg celkových organických pevných látok (TOS)/kg telesnej hmotnosti na deň. Genotoxicita potravinárskeho enzýmu nevzbudzuje na základe vykonaných testov obavy. 90-dňová štúdia orálnej toxicity na hlodavcoch nepreukázala žiadne obavy v súvislosti so systémovou toxicitou enzýmu. Alergenicita bola hodnotená pomocou vyhľadávania podobnosti amino-kyselinových sekvencií enzýmu so známymi alergénmi -  nebola nájdená žiadna zhoda. Úrad EFSA sa preto domnieva, že neexistujú žiadne indikácie na alergickú senzibilizáciu a reakciu, vyvolanú expozíciou potravinárskemu enzýmu endo-1,4-b-xylanáza.

Na základe vykonaných hodnotení dospel úrad EFSA k záveru, že tento potravinársky enzým pri zamýšľaných podmienkach použitia nevzbudzuje obavy o bezpečnosť. 

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5228

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood