Facebook Statistics
Značka Kvality

Hodnotenie bezpečnosti recyklačného procesu BTB PET direct IV

20-04-2018

Panel CEF EFSA vypracoval vedecké stanovisko panela CEF EFSA zaoberajúce sa hodnotením bezpečnosti recyklačného procesu BTB PET direct IV+ (EÚ reg. číslo RECYC0152). Vstupom do tohto procesu sú horúce, žieravé vločky premytého a vysušeného polyetyléntereftalátu (PET) pochádzajúce zo zberného PET materiálu obsahujúceho maximálne 5% PET z nepotravinárstkych aplikácií. Týmto procesom sú premyté PET vločky extrúdované do peliet, ktoré sú ďalej kryštalizované, tie sú následne predhriate a dopĺňané do reaktora pre polykondenzáciu (SSP, tuhá fáza). Preskúmaním predloženého stimulačného testu dospel panel k záveru o kritických krokoch určujúcich účinnosť dekontaminácie procesu, ktorými sú extrudovanie, kryštalizácia a SPP. Prevádzkové parametre ako teplota, tlak a zádržný čas, kontrolujúce výkonnosť týchto procesov/krokov sú dobre definované. V týchto podmienkach bola preukázaná schopnosť recyklačného procesu zaistiť takú mieru migrácie potenciálnych neznámych kontaminantov do potraviny, ktorá neprekračuje hodnotu konzervatívne vymodelovanej migrácie 0.1 μg/kg potraviny. Panel na základe toho dospel k záveru, že recyklovaný PET získaný z tohto procesu a určený na využitie pri výrobe materiálov a predmetov pre kontakt so všetkými druhmi potravín až na 100% a zároveň určených na dlhodobé skladovanie pri izbovej teplote s horúcou náplňou alebo bez nej nepredstavuje nebezpečenstvo. Podnosy vyrobené z takto recyklovaného PET nie sú určené na používanie a nemajú byť používané v mikrovlnných rúrach a bežných peciach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood