Facebook Statistics

Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie potravín typu „sushi“ a potravín obsahujúcich plody mora

29-11-2019

Sushi a plody mora sú cenným zdrojom nutrične dôležitých biomakromolekúl, avšak tepelne neupravené produkty môžu predstavovať aj zdroj mikroorganizmov a ich metabolitov, ktoré ohrozujú zdravie konzumenta. Dôkazom sú každoročne vyskytujúce sa alimentárne nákazy, toxoinfekcie a epidémie spôsobené vírusmi, baktériami či bakteriálnymi toxínmi. Tieto sa v rybách a produktoch rybolovu môžu nachádzať prirodzene alebo sa do nich dostávajú sekundárnou kontamináciou počas spracovania.

Autorky hodnotenia rizika, doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave (FCHPT STU)) a Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA (Úrad verejného zdravotníctva SR) poskytujú komplexný obraz o mikrobiologickom riziku potravín typu sushi a potravín obsahujúcich plody mora určených pre konzumentov. Práca poukazuje jednak na výživovú hodnotu plodov mora, ale aj na prirodzenú a sekundárnu mikrobiotu, ktorá je mnohokrát spojená s epidémiami v dôsledku konzumácie rýb a plodov mora v nedostatočne tepelne upravenej forme. Hodnotenie rizika sumarizuje výsledky mikrobiologických analýz uskutočnených v rámci úradnej kontroly a cieleného monitoringu v laboratóriách regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín FCHPT STU a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Vzorky surových chladených, mrazených a konzervovaných plodov mora, rýb (vrátane rýb spracovaných vo forme rôznych pokrmov ako sú šaláty, nátierky, bagety, sushi a pod.) boli odobraté v obchodných prevádzkach, zariadeniach spoločného stravovania a stánkoch rýchleho občerstvenia v SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood