Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Hodnotenie skupiny dochucujúcich látok 407 (FGE.407): 4-amino-5(3-izopropylamino)-2,2dimetyl-3-oxopropoxy-2-metylchinolín-3-karboxylová kyselina

13-01-2017

Panel pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické a technologické pomocné látky (CEF) bol požiadaný, aby vypracoval vedecké stanovisko o  dôsledkoch používania látky 4-amino-5(3-(izopropylamino)-2,2-dimetyl-3-oxopropoxy)-2-metylchinolín-3-karboxylová kyselina [FL-no: 16.130], v rámci hodnotenia skupiny dochucovacích látok 407 (FGE.407), výskyt ktorej nebol zaznamenaný v prírodných materiáloch botanického alebo zvieracieho pôvodu. Okrem používania látky v tejto forme je zamýšľané aj používanie jej hemisulfát-monohydrátovej soli ako dochucovacej látky meniacej vlastnosti určitých kategórií potravín. Chronická výživová expozícia látke získaná použitím techniky APET (expozičná metóda pridaných množstiev) bola stanovená na 882 μg/osobu za deň pre 60-kg dospelého jedinca a 547 μg/osobu za deň pre 15-kg 3-ročné dieťa.

Ohľadom genotoxicity neboli identifikované žiadne nebezpečenstvá. Počas 90-dňovej štúdie podávania látky potkanom neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky pre dávky do 100mg/kg telesnej hmotnosti za deň, z čoho vyplynulo primerané rozmedzie bezpečnosti. Do hodnoty dávky 1,000 mg/kg telesnej hmotnosti za deň nebola počas tejto štúdie pozorovaná vývojová toxicita. Panel prišiel k záveru, že u látky [FL-no: 16.130] a jej hemisulfát-monohydrátovej soli v uvedených hladinách výživovej expozície  vypočítaných pomocou techniky APET, sa nepredpokladá nebezpečenstvo. Tento záver možno aplikovať len na látku ako na modifikátor chuti, ako to bolo požadované a len vtedy, ak je jej použitie v súlade s určenými hladinami pre konkrétne potraviny rozličných potravinových kategórií.