Facebook Statistics

Horizon 2020 – priority úradu EFSA

26-01-2017

V roku 2011 Európska komisia ustanovila program Horizon 2020, ďalší v sérii Rámcových Programov pre výskum a inovácie. Prvé výzvy boli vyhlásené v roku 2014. Horizon 2020 má stanovené 3 hlavné výskumné priority. Na plnení priorít sa podieľa aj úrad EFSA, ktorý vďaka konzultáciám s Poradným fórom, Vedeckou Komisiou a svojimi Vedeckými Panelmi a sieťami identifikoval 5 oblastí záujmu, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti potravín a krmív.

Stanovenými prioritnými témami pre úrad EFSA sa stali:

  1. Mikroplastické a nanoplastické častice v potravinách
  2. Zdravie včiel
  3. Vírusy v potravinách
  4. Metodológia hodnotenia rizika
  5. Vývoj európskeho „cloudu“ integrujúceho zber dát, riadenie dát, analýzu dát a systém hlásení pre bezpečnosť potravín.

Technickú správu s popisom jednotlivých tém nájdete na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1166/pdf

Na základe týchto stanovených priorít, bude úrad EFSA orientovať svoje výzvy na granty a tendre v nasledujúcom období.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood