Facebook Statistics
Značka Kvality

Identifikácia prvkov hodnotenia rizika pohody zvierat počas zabíjania

09-08-2018

Zvieratá sú priamo na farme usmrcované z viacerých dôvodov: napr. utratenie zranených a chorých jedincov, príp. z iných dôvodov súvisiacich s manažmentom chovu alebo z dôvodu núdzového usmrtenia kvôli kontrole chorôb.

Metódy používané na utratenie malého počtu zvierat na farme sú rôzne a môžu sa líšiť od metód, ktoré sa používajú pri bežnej porážke. Zabíjanie priamo na farmách môže predstavovať zdroj znepokojenia ohľadom pohody (welfare) zvierat.

Sieť pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je zložená zo zástupcov národných organizácií členských štátov EÚ, ktorí majú odborné znalosti v oblasti zdravia a pohody zvierat.

Na zasadnutí Siete AHAW, ktoré sa konalo v júni 2018, sa uskutočnilo cvičenie zamerané na identifikáciu prvkov hodnotenia rizika, ktoré sa týka usmrcovania zvierat na farmách. Odborníci diskutovali o metódach, ktoré sú k dispozícii, a to pre niekoľko druhov zvierat (napríklad hydinu, ošípané) a/alebo kategórie (napr. ošípané na výkrm, odstavené prasiatka) a tiež pre rôzne scenáre (napr. celé stádo ošípaných, jednotlivé zvieratá).

Faktory, ktoré vyplynuli z aplikácie jednotlivých metód, boli rozdelené do týchto hlavných kategórií:

  1. súvisiace s omráčením
  2. súvisiace s navodením bezvedomia
  3. súvisiace s logistikou
  4. súvisiace s bezpečnosťou a ekonomikou

V rámci zasadnutia boli uskutočnené 2 samostatné cvičenia zamerané na usmrtenie na farme z dôvodu:

  1. kontroly ochorenia (napr. nákaza vtáčou chrípkou u hydiny)
  2. dobrých životných podmienok zvierat (napr. prebytočné prasiatka, choré kravy)

Výsledné identifikované prvky hodnotenia rizika sú zahrnuté v tabuľkách pre jednotlivé druhy zvierat, ktoré sú súčasťou správy.

Znenie správy je dostupné na webovom sídle EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1453


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood