Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

UPOZORNENIE: Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

13-04-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňuje na predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú ponúkané na predaj ako prípravky povolené na paralelný obchod (resp. súbežný dovoz).  

Konkrétne boli doteraz zistené prípady nelegálneho predaja nasledovných prípravkov:

Názov nelegálneho prípravku

Referenčný prípravok (Originál)

Liga Agil 100 EC
Azox Extra Amistar Extra
Rys Lynx
Tilmur Tilmor
Lepa Super Apel
Necero Cerone 480 SL
Concolor Puma Extra
Mirza Zamir 40 EW
Kosator Sekator OD
Tocallis Calisto 100 EC
Daulis Laudis
Green Dengo Adengo SC

 

Keďže pôvod týchto prípravkov  nie je známy,  môžu predstavovať riziko ako pre ošetrované rastliny, tak aj pre zdravie ľudí  a pre životné prostredie.

Prípravky na ochranu rastlín, ich uvádzanie na  trh, distribúcia, skladovanie a používanie sú regulované podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona je možné uvádzať na trh len prípravky autorizované a povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP).

Z dôvodu prevencie vyzývame pestovateľov, aby sa pri nákupe prípravkov na ochranu rastlín riadili platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (tzv. Zelená kniha), ktorý je zverejnený na webovom sídle: http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/, prípadne od svojich dodávateľov vyžadovali číslo rozhodnutia o autorizácii alebo číslo rozhodnutia o povolení paralelný obchod ponúkaných prípravkov. Odporúča sa nakupovať prípravky od spoľahlivých dodávateľov (princíp „poznaj svojho dodávateľa“). Zároveň upozorňujeme, že popis tovaru na baleniach sa môže odlišovať od popisu tovaru na sprievodných a fakturačných dokladoch. 

V prípade podozrenia na nelegálnosť prípravkov je potrebné  bezodkladne kontaktovať príslušného fytoinšpektora v danom  regióne resp. ďalších zástupcov Odboru ochrany rastlín ÚKSÚP.

Kontakty na fytoinšpekciu Slovenskej republiky sú na webovej stránke:
http://www.uksup.sk/oor-kontakty/

Prezrite si leták o rizikách spojených s používaním falšovaných a ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín.