Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zlepšujeme ochranu zvierat - definujeme jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

20-09-2017

Ešte väčšia ochrana zdravia zvierat prostredníctvom podávaných veterinárnych prípravkov a technických pomôcok. To je cieľom nášho navrhovaného zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach.

  • Povinná registrácia všetkých veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôcok
  • Vitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky sa budú testovať a registrovať
  • Cieľom je zabezpečenie lepšieho zdravotného stavu zvierat a ich ochrana

Veterinárne prípravky a veterinárne technické pomôcky nie sú liekmi ani liečivami, obchodovanie s nimi preto nespadá do pôsobnosti zákona o liekoch. Väčšinou ide o prípravky a pomôcky dovážané zo zahraničia, aj preto je potreba ich riadnej registrácie. „Definujeme jasné pravidlá registrácie a podmienok používania týchto prípravkov a rôznych veterinárnych pomôcok. Zlepšíme tak ochranu nielen hospodárskych a spoločenských zvierat na Slovensku,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Na základe nového zákona budú musieť byť všetky prípravky riadne zaregistrované, odskúšané, upravia sa podmienky ich schválenia a uvedenia na trh, ako i požiadavky na zaobchádzanie s nimi. „Ide o prípravky, s ktorými sa vlastníci spoločenských i hospodárskych zvierat stretávajú úplne bežne, ako rôzne vitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky. Dotkne sa teda všetkých účastníkov obchodného reťazca – dovozcov prípravkov, distribútorov, lekární, veterinárnych lekárov i samotných chovateľov,“ spresnila Gabriela Matečná. Zákon upraví aj podmienky používania veterinárnych technických pomôcok a ich uvádzanie na trh. V praxi môže ísť o rôzne prístroje určené na vyšetrenie zvieraťa, na diagnózu, sledovanie ochorenia a poranenia, zdravotného postihnutia či o umelú končatinu.

Preventívne schvaľovanie a registráciu bude odborne a administratívne zabezpečovať Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ktorý je na tieto činnosti odborne aj technicky spôsobilý. Nad dodržiavaním zákona bude dohliadať Štátna veterinárna a potravinová správa SR, za jeho porušenie bude udávať sankcie. Samostatný právny predpis na národnej úrovni je dôležitý aj preto, že táto problematika nie je harmonizovaná na úrovni Európskej únie. Problematiku schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok majú na národnej úrovni upravené aj iné členské štáty - Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Poľsko, Francúzsko, Rumunsko, Belgicko. Zákon by mal byť účinný od 1. marca 2018.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood