Aktuality

Nový zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

23-11-2017

Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“) legislatívne nahrádza zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 280/2017 Z. z. bol vyhlásený v zbierke zákonov dňa 21. novembra 2017 a nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Zákon č. 280/2017 Z. z. upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „podpora“), pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „dotácia“), postup a podmienky poskytovania podpory a dotácie, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním podpory a dotácie, Pôdohospodársky poradenský systém, konanie o priamych podporách a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Ďalej upravuje ochranu finančných záujmov Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Z pohľadu žiadateľov o tzv. priame podpory je najvýznamnejšou zmenou úprava konania o priamych podporách, najmä v § 23 až 36. Na toto konanie sa účinnosťou zákona č. 280/2017 Z. z. nebude vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov, okrem ustanovení § 9 až 13, § 15, § 20, § 24 a 25, § 27, § 40. Uvedená úprava sa bude vzťahovať na žiadosti od roku podávania žiadostí 2018, s výnimkou mimoriadnych opravných prostriedkov pri rozhodnutiach, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. januárom 2018.