Facebook Statistics

Aktuality

Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eur

14-09-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila finančnú podporu žiadateľom o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky. Viac ako 2 530 žiadateľov si rozdelilo cez 4,6 milióna eur.

  • PPA vyplatila žiadateľom o tzv. „vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky“ viac ako 4,6 milióna eur
  • O financie na tento rok požiadalo 2 531 poľnohospodárskych subjektov
  • Sadzba na dobytčiu jednotku je pre ovce a kozy 54,60 € a dojčiace kravy 84 €

„Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne požiadať aj o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Financie poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy, ovce a kozy. V uplynulý rok musel pritom predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku agentúry žiadosť obsahujúcu údaje z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (zoznam dojčiacich kráv a zoznam oviec a kôz na farme),“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Celkovo bolo podaných 2 531 žiadostí. PPA schválila pre žiadateľov na rok 2018 na základe vydaných rozhodnutí viac ako 4,6 milióna eur. Žiadateľom už boli peniaze vyplatené.

O doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčiu jednotku (DJ) môžu poľnohospodári žiadať každoročne. Jednou z podmienok, ktoré musia žiadatelia spĺňať je to, že ovce a kozy musia mať minimálne 12 mesiacov, pričom jedno zviera zodpovedá 0,15 DJ. Platba sa poskytne len v prípade, ak počet schválených DJ je najmenej 1 DJ v akomkoľvek zložení. Sadzba platby bola stanovená na úrovni 54,60 EUR/DJ pre ovce a kozy a dojčiace kravy 84 €.

Poľnohospodári mohli o finančnú pomoc na dobytčiu jednotku na rok 2018 požiadať v priebehu februára tohto roku.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood