Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Horizont 2020

22-02-2016

ERA-NET SusAn (Európsky výskumný priestor pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie) je nadnárodný projekt, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2015. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom rámcového výskumného a inovačného grantového programu EÚ Horizont 2020 - nástroj ERANET Cofund.

Medzinárodné konzorcium ERA-NET SusAn, ktorého členom je aj MPRV SR, vyhlasuje 1. spoločnú spolufinancovanú výzvu na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn. Cieľom 1. spolufinancovanej výzvy v rámci projektu je osloviť rôznych aktérov v sektore živočíšnej produkcie k spolupráci v nadnárodných výskumných konzorciách pre rozvoj trvaloudržateľného sektora živočíšnej produkcie v EÚ. Konečný termín na predkladanie prvotných návrhov projektov je 29.3.2016. Viac informácií k výzve je uvedených v priloženom súbore.

Informácia

Informácia o vyhlásení výzvy

Štyri ERA-NETy SusAn (systémy pre udržateľnú živočíšnu produkciu), FACCE ERA-GAS (monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva), ICT-AGRI-FOOD (agro-potravinárske systémy využívajúce IK technológie) a SusCrop (udržateľná rastlinná produkcia) v rámci medzinárodnej spolupráce spojili svoje úsilie a vytvorili iniciatívu na financovanie výskumných projektov v oblasti skleníkových plynov z poľnohospodárstva, so zameraním na obehovosť v kombinovaných systémoch hospodárenia s rastlinnou a živočíšnou produkciou a s dôrazom na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Spoločná výzva 2021(viac)

Aktuálne výzvy!


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood