Facebook Statistics
Legislatíva, pôda, pozemky

V sekcii sa nachádzajú metodické pokyny pre štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, zoznam ukončených a rozpracovaných projektov, ako aj opatrenia proti drobeniu pozemkov. Nájdete tu Prehľad právnych predpisov vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnených v Zbierke, ale aj samotné zákony nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenia a vestníky.

Predbežná informácia

18-08-2016
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Pripravovaný právny predpis: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...


Predbežná informácia pre verejnosť

18-07-2016
o začatí tvorby právnych predpisov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. za rok 2016

Tvorba právnych predpisov MPRV SR v roku 2016 k 7.6.2016

15-07-2016
Oznámenie o začatí tvorby právneho predpisu na MPRV SR pre zapojenie verejnosti do tohto procesu.

Diagram predbežného pripomienkového konania

18-05-2016
Schéma predkladania materiálov legislatívnej/nelegislatívnej povahy na predbežné pripomienkové konanie

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2015

12-01-2016
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2015

Oznámenie

22-12-2015
o vydávaní a distribúcii Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

31-12-2014
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2013

30-12-2013
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2013
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood